1918 m. rugpjūčio 9 d. | Šio pasaulinio karo išlaidos

Pereitųjų keturių karo metų išlaidos galima įkainoti nuo 650 iki 700 milijardų markių.

Pereitųjų keturių karo metų išlaidos galima įkainoti nuo 650 iki 700 milijardų markių. Prie šitos sumos vidurio valdijos prisidėjo nevisai pilnu trečdaliu. Ketvirtųjų karo metų pabaigoje santarvininkai kas mėnesį turėjo 15,3 milijardų markių karo išlaidų; gi vidurio valdijos 5,8 milijardų markių. Taipo jau ir Rusijai bei Rumunijai nebekovojant, santarvininkas turi kas mėnesį beveik tris kart tiek karo išlaidų, kiek turi vidurio valdijos. Ant kiekvieno gyventojo Vokietijoje išeina 1 tūkstantis 800 markių. Gi Fransijoje 2 tūkstančiai 800 markių, o Anglijoje net 3 tūkstančiai 500 markių. Taipo jau ir karo paskolų politika vidurio valdijose turėjo daugiaus pasekmių, negu santarvininkuose. Iki šiol iš 500 milijardų karo išlaidų santarvė tedengė tiktai 125,6 milijardus. Vidurio valstijos turėjo 186 milijardus karo išlaidų ir iš šitų dengta 134,3 milijardai. Aštuoniose karo paskolose vokiečiai paėmė 88 milijardus markių arba 71 nuošimtį visų jų karo išlaidų ilgam laikui. Prieš tai Anglija tokiu pat būdu paėmė 32 nuošimčius ir Fransija 30 nuošimčių. Vokiečių karo paskolos ženklų kursas iki šiol dar niekados nenupuolė žemiau 97,5 nuošimčių. Tatai buvo pirmosios vokiečių karo paskolos kursas. Gi pirmosios Anglijos paskolos kursas nuo 95 nupuolė ant 87 nuošimčių. Trečiosios karo paskolos kursas nupuolė nuo 95 ant 93 1/3 nuošimčio. Amerikonų karo paskolos kursas mainosi nuo 100 iki 94 1/8 nuošimčių. Vidurio valdijos teužėmė karo paskolų tiktai savo žemėse, gi Fransija ir Anglija turėjo didžias sumas skolintis užsienyje.

Pirmasis pasaulinis karas (nuot. https://www.pinterest.co.uk/rockaway1954/world-war-one/)


Šaltinis: Šio pasaulinio karo išlaidos. (1918, Rugpjūčio 9). Dabartis (106), p. 4. [žiūrėta 2018-07-13] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23912&seqNr=4