1918 m. rugpjūtis | Kas per priežastis?

Nepasisekimai šeimynos gyvenime, biznyje; įvairios nelaimės atsitinkančios ant gelžkelių, dirbtuvėse; aršiausis žmogaus moralinis nupuolimas – viskas, viskas yra pasekmėmis nelaimingo alkolio. 

Neseniai man teko būti viename dideliame ligonbuty, kuriame randasi keliolika šimtų ligonių; visi jie yra nustoję proto. Aš neišpasakytai nusistebėjau tokiam dideliam skaičiui. Pasitaikius progai aš užklausiau vietinio gydytojaus kokia yra didžiausi priežastis, delei kurios šie šimtai žmonių prarado savo protą, – „Įvairios yra priežastys, atsakė gydytojas, bet visų svarbiausia yra alkolis. Vieni nustojo proto iš perdidelio vartojimo svaigalų, kiti iš įvairių atsitikimų, kurių priežastimi buvo girtybė. Niekas kitas, vien alkolis suvarė į šiuos namus šimtus nekaltų žmonių!“.

Teisingi buvo ano daktaro žodžiai. Ne vieną moterį sutinka įvairios nelaimės iš priežasties girtuoklio vyro. Ne vienos šeimynos – girtuoklių tėvų vaikai tampa galvažudžiais ir vagimis. Nepasisekimai šeimynos gyvenime, biznyje; įvairios nelaimės atsitinkančios ant gelžkelių, dirbtuvėse; aršiausis žmogaus moralinis nupuolimas – viskas, viskas yra pasekmėmis nelaimingo alkolio. – Ar nors kuomet manei apie tai?

Sakalas.


Kas per priežastis? (1918, Rugpjūtis). Tautos rytas 8 (35), p. 5. [žiūrėta 2018-08-14] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003842697?exId=34321&seqNr=5