1918 m. rugpjūtis | Lietuvių blaivininkų susivienijimo kuopų veikimas

Aplamai imant mūsų kuopų darbštumas silpnas. Viena, kita didesnė kuopa surengia porą kartų į metus ( ir tai labai gerai!) prakalbas, o jeigu dar pastato scenon ir kokį veikalą – tai jau kuopa didžiuojasi tartum neišpasakytai daug nuveikusi. Kuopų korespondentai, naudodamiesi proga, nupiešia naminį veikimą labai vaizdingai su plačiausiai pagyrimais – taip ir plaukia blaivininkų gyvenimas paprasta vaga

L. B. S. Kuopų veikimas

Visa L. B sus-mo pažanga, kaip ir visų didesniųjų organizacijų, remiasi ant kuopų veikimo. Jeigu kuopos mažai ar nieko neveikia, organizacija turi žlugti; atžagariai,  jeigu kuopos smarkiai darbuojasi, tuomet visas organizacijos gyvavimas užtikrintas.

Pažvelgime į mūsų L. B Sus-mo kuopų veikimą – ką ir kokiu būdu jos veikia savo tikslo atsiekimui. Aplamai imant mūsų kuopų darbštumas silpnas. Viena, kita didesnė kuopa surengia porą kartų į metus ( ir tai labai gerai!) prakalbas, o jeigu dar pastato scenon ir kokį veikalą – tai jau kuopa didžiuojasi tartum neišpasakytai daug nuveikusi. Kuopų korespondentai, naudodamiesi proga, nupiešia naminį veikimą labai vaizdingai su plačiausiai pagyrimais – taip ir plaukia blaivininkų gyvenimas paprasta vaga. Kalbėti apie kokius tikrai svarbius blaivininkų nuveikimus visiškai negalima, nes  jų nesama.

Čia negalima užmesti blaivininkams, kad jie neskaitytų laikraščių. Kur gi ne! Gauna  „Tautos rytą“, dar ir kokį kitą lietuvišką laikraštį, nes jeigu jau blaivininkas, tai priklauso ir prie kitų idėjinių organizacijų. Bet, deja, tuomi skaitymu viskas ir užsibaigia! Nesmagu iš administracijos atskaitos išgirsti, kad kuopos šįmet teprisiuntė tiktai 27 naujas prenumeratas. Negalima pasigirti ir knygų pardavimu. Girdėti skundai, kad centralė valdyba nesirūpina knygų leidimu. Kas kaltas? – Jeigu kuopos nepasistengia išparduoti išleistas knygas, tai kam naujas leisti. Pagaliaus ir lėšų nėra naujų knygų leidimui kuomet išleistos dar neišparduotos. Kaip matome iš viso kuopų veikimo – tai pastarasis labai silpnas.

Čia dabar iškylas klausimas – kas daryti, kad kuopos smarkiau imtųsi darbo? – Pirmiausis žingsnis – reguliariai atlikti mėnesinius susirinkimus. Pastarieji yra mažas daiktas, bet organizacijos gyvavime yra visų svarbiausis. Susirinkime nariai iškelia daugybes įvairių sumanymų, įnešimų ir tt. Jeigu nariai netingi dirbti, tai ir tie sumanymai įvyksta. Dabartiniame laike įvairios kitų organizacijų kuopos arba pavienės draugijos nusisamdo savus kambarius, kame įrengia krautuvėlę, knygynėlį, susiėjimo vietą vakarais bei šventadieniais ir kambarį savo susirinkimams. Jeigu jau kitos draugijos taip daro, tai blaivininkai niekuomet negali šiame atvejuje apsileisti. Blaivininkai privalo irgi panašiai padaryti; jeigu patys neįstengia, tesusideda su kitomis idealių organizacijų kuopomis, pavyzdin vyčiais – ir tie kambariai gali tapti užeinama vieta visų lietuvių. Patyrimas parodė, kad šitoks namų įrengimas yra labai pageidaujamas daiktas; ypatingai pastarasis tiktų blaivininkams.

Be naujų užmanymų kuopos turi pasirūpinti atlikti bent savas priedermes, iš kurių svarbiausia yra blaivybės raštų skleidimas savųjų tarpe. Jeigu blaivininkai neužmirštų savo šitos priedermės, tai mūsų organas ir visas Sus-mo stovis žymiau pakiltų ir sparčiau eitų pirmyn. L. B. S. kuopos, atkreipkite atydą į savas užduotis ir imkitės darbo!

J. N


Šaltinis: J. N. (1918, Rugpjūtis). L. B. S. Kuopų veikimas. Tautos rytas 8 (35), p. 2. [žiūrėta 2018-08-14] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003842697?exId=34321&seqNr=2