1918 m. rugsėjo 1 d. | Wilhelm von Gayl | Kauno gyventojams

Savaime suprantama, kad dabar, kada siaučia pasaulinis karas, pirmoj eilėj privalo stovėti vokiečių reikalai; atliekamas gi jėgas ir lėšas mes bendru darbu norime sujungti, kad išgydžius sunkias karo padarytas žaizdas, kad gyventojams, čiabuviams ir grįžtantiems, palengvinus būvį.

Įvykus naujai valdžios tvarkai nuo rugsėjo mėn. 1 dienos 1918 metų, šiaurinė Lietuva, kuri apima Kauno valdžios sritį su Kauno miesto buveine, tapo pavesta valdyti hauptmanui baronui von Gayl, kaipo žemės viršininkui. Ta valdžia pradėjo dabar savo darbą. Iš tos priežasties žemės viršininkas atsiuntė man sekantį raštą:

„Kaunas, rugsėjo mėn. 1 diena 1918 m.

Ponui miesto viršininkui, Kaune.

Jūsų malonybei šiuo nuolankiai pranešu, kad sulig aukštesniu įsakymu Kauno srities valdžia įsteigta, kuri stovi po mano viršininkyste. Man ir mano srities valdybai yra džiaugsmas turėti savo buveinę Kaune, kur mus riša daugelio metų gražūs atsiminimai. Aš tikiuosi, kad nuo įsteigimo didesnės valdžios vyresnybės, labiau pražydės prekyba ir susisiekimas šitame nuo karo nukentėjusiame mieste, tikiuos toliau, kad įvyks artimesni ryšiai tarp valdomosios srities gyventojų ir vokiškosios valdybos.

Jums pasekmingai viršininkaujant, tegu gražusis Kauno miestas toliau išsivysto. Kiek čia Jums prireikės mano ir mano valdybos bendradarbiavimo, Jūs galite būti tikras, kad mes padėsime. Savaime suprantama, kad dabar, kada siaučia pasaulinis karas, pirmoj eilėj privalo stovėti vokiečių reikalai; atliekamas gi jėgas ir lėšas mes bendru darbu norime sujungti, kad išgydžius sunkias karo padarytas žaizdas, kad gyventojams, čiabuviams ir grįžtantiems, palengvinus būvį.

Žemės viršininkas baronas v. Gayl.“

Wilhelm von Gayl (nuot. Vikipedija)


Šaltinis: von Gayl, W. (1918, Rugsėjo 4). Dabartis (128), p. 3. [žiūrėta 2018-07-27] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23933&seqNr=3