1918 m. rugsėjo 13 d. | Iš teatro srities

Taigi negaiškit nė valandėlės, kelkit Lietuvos kultūrą, aukodami savo jėgas praktiniam tėvynės labui.

Čia buvo surengta keletas lietuviškų vakarų. Sulošė lengvų dramatiškų veikalėlių, pastatė net ir operetę „Adomas ir Ieva“! Buvo ir dainos, deklamacijos. Nekalbant apie tvarką ir pasisekimą lošime, pastebėsiu, jog obeliečiai turi užtektinai spėkų vakarų rengimui, netrūksta ir publikos, ką puikiai liudija skaitlingas kaimiečių susirinkimas. Vakaruosna atsilanko ir aukštesnio luomo žmonės. Taip vieną iš tų vakarų aplankė vietinis dvarininkas grafas Pšezdzieckis ir daug vietinių inteligentų. Gaila, kad vakarai Obeliuose ir kituose miesčiukuose rengiami labai nepatogiose vietose, būtent: kluone, jaujose arba visai be pastogės, kas labai kur nepatogu, nes kartais laike lošimo, užėjus debesiui, pradeda lyti. Metas būtų tautiečiams susispiesti į ratelį ir bendromis jėgomis pasirūpinti apie pastatymą tam tikro buto vakarams; sutverti artistų kuopą ir, gerai prisirengus, vieną antrą veikalą pastatyti viešai; arba pasikviesti keliaujamas profesionalų trupas bei atskirų žymesnių artistų. Toks teatras kur kas daugiau pakeltų kaimiečių dvasią. Turint nuolatinį teatrą, rengimas vakarų daug pigiau apseitų. Pastatyti namus, net ir mažuose miesčiukuose ne taip sunku, galima būtų iš anksto sudėti aukų ir pelną nuo vakarų paskirti tam tikslui. Tas namas būtų tinkamas ir susirinkimams įvairių draugijų, paskaitoms ir t.t. Valdžia kliūčių nedarys, nes, užjausdama kiekvienam kultūros darbui, nedraudžia rengti vakarų. Taigi negaiškit nė valandėlės, kelkit Lietuvos kultūrą, aukodami savo jėgas praktiniam tėvynės labui.

Obeliai vokiečių okupacijos metais, autorius G. Stilke (nuot. http://www.bukdetektyvas.lt/nuotraukos/obeliai-apie-1915-1917-m-isleido-georg-stilke/)

Obeliai vokiečių okupacijos metais, autorius G. Stilke (nuot. http://www.bukdetektyvas.lt/nuotraukos/obeliai-apie-1915-1917-m-isleido-georg-stilke/)


Šaltinis: Iš teatro srities. (1918, Rugsėjo 13). Dabartis (136), p. 3. [žiūrėta 2018-07-29] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23917&seqNr=3