1918 m. rugsėjo 14 d. | Lietuviams technikams žodis

Mūsų kraštas karo sunaikintas ir sugriautas. Daugelis kaimų, miestelių ir net didesnių miestų virto griuvėsiais. Karui pasibaigus, reikės visa šita atstatyti. 

Visose kultūringose šalyse net ir paprastu metu gyvuodavo tam tikrų tos šalis technikų draugijų, kurios apsibrėždavo sau šiokį ar kitokį tikslą. Mes prieš karą tokios draugijos neturėjome, tik karo metu, numatydami laukiamąjį mus darbą, pradėjome pagaliau tuo rūpintis. Tam reikalui Petrapilyje prie Centralinio Lietuvių Komiteto nukentėjusiems dėl karo šelpti buvo įsteigta tam tikta technikų sekcija, kuri pradėjo registruoti išblaškytas po visą Rusiją mūsų technikų pajėgas, rinko medžiagą ir buvo susirūpinusi tiekti tinkamiausių mūsų kraštui ūkio triobesių projektą, rinkti žodžius mūsų technikos žodynui ir rašyti bei versti iš svetimų kalbų technikos literatūrą, Pagaliau buvo jau nutarta steigti visai atskira lietuvių technikų draugija ir buvo jau net paruoštas draugijos įstatų projektas.

Virto tačiau kitokios aplinkybės, skirianti mus durtuvų siena praretėjo, ir štai šiandien ne vienas jau mūsų yra sugrįžęs į Lietuvą arba tebegrįžta. Visas šitasai darbas galima bus jau daryti Lietuvoje. Sugrįžusiųjų Vilniun lietuvių technikų būrelis išrinko iš savo tarpo laikiną organizacijos komitetą („L.A“ N r. 80), kuriam pavedė paruošti būsimosios draugijos įstatus ir paskui sušaukti platesnį lietuvių technikų susirinkimą technikų draugijai steigti. Norėdamas gi sužinoti tikrą lietuvių inžinierių ir technikų skaičių, organizacijos komitetas karštai kviečia visus įvairiausių specialybių inžinierius ir technikus ar šiaip jau praktikus darbų vedėjus pranešti kuo greičiausiai apie save, būtent įsiregistruoti paduotuoju adresu (Vilnius, Jurgio gatvė 19-1).

Tokios draugijos reikalingumas kiekvienam technikui yra aiškus, ir apie tai nėra reikalo daug kalbėti.

Mūsų kraštas karo sunaikintas ir sugriautas. Daugelis kaimų, miestelių ir net didesnių miestų virto griuvėsiais. Karui pasibaigus, reikės visa šita atstatyti. Pagaliaus, jei kuris kampas išliko karo ugnis nepaliestas, tai kitos ekonominės priežastys, pavyzdžiui, skirstymasis vienkiemiais, verčia mūsų žmones pradėti gyvenimą naujais pamatais. Vien tam reikės technikos pajėgų. Tai negali nerūpėti mums technikams ir verste verčia mus sueiti į krūvą ir mobilizuoti savo pajėgas.

Lietuvos atstatymui reikalinga ir tam tikrai medžiaga. Vieną jos dalį, tinkamai krašto turtus suvartojus, galima paruošti čia pat vietoje, kitą gi teks gabentis iš kitur. Visi šitie klausimai lengviau bus rišti tik susitelkusių į krūvą technikų būryje. Pagaliaus Lietuva, kaipo nepriklausoma šalis, pradeda gyventi savarankiškai, taigi privalo rūpintis ir tolimesne ateitimi. Reikia žiūrėti, kad mūsų būrys toliau augtų ir įgytų naujų pajėgų. Savosios politechnikos, kuri galėtų duoti mums naujų inžinierių specialistų, mes tuo tarpu negali įsteigti, bet rūpintis vidurine technikos mokykla, kuri gamintų mums vidutiniškai prasilavinusių technikų praktikų, yra mums gyvenimo būtinybė. Tam jau užteks pas mus pajėgų, ir tasai reikalas yra jau visai subrendęs. Steigiant mokyklą reikia turėti jai ir vadovėliai ir praktikos darbams mašinos. Vienas, du žmogu to neįstengtų paruošti, bet susitelkusių į krūvą technikų būriui toji našta bus jau lengvai pakeliama. Pagaliaus, kur tik pažvelgsi, ten matai darbo begalę: vandenų pajėgos nesunaudotos, Lietuvoje – žemės ūkio krašte, melioracija beveik nesirūpinta, vandenų ir sausumos keliai dar tebėra tokiame stovyje, apie kokį kitos kultūringosios šalys šiandien jau nebeturi ir supratimo, mūsų pramonė taip pat dar apgailėtiname padėjime ir t. t., ir t. t.

Aišku, kad mūsų kraštas taip gyventi toliau nebegalės, taigi mūsų pareiga yra rūpintis visa tai pataisyti. Iš mūsų pačių pusės turi kilti inicijatyva ir sumanymai. Kiekvienam darbui vis reikalinga pradžia ,o pradėti visiems susitelkus į būrį, daug lengviau. Taigi vienybėje galybė!

 

Organizacijos Komitetas.

Sugriauti fabrikai Kaune


Šaltinis: Lietuviams technikams žodis (1918, Rugsėjo 14 ). Lietuvos aidas 87 (135), p. 2. [žiūrėta 2018-08-04] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003846283?exId=66554&seqNr=2