1918 m. rugsėjo 20 d. | Pranciškus Žadeikis | Ūkininko Vaitkaus apiplėšimas

Naktį iš 19 į 20 rugsėjo gauja plėšikų, apie penkiolika žmonių, apipuolė Būdvietės sodžiuje vieną iš žymesniųjų ūkininkų Valerijoną Vaitkų.

 

Naktį iš 19 į 20 rugsėjo gauja plėšikų, apie penkiolika žmonių, apipuolė Būdvietės sodžiuje vieną iš žymesniųjų ūkininkų Valerijoną Vaitkų. Plėšikai, mušdami langus ir lauždami duris, taip pergąsdino visus namiškius, jog visi subėgo į vieną galinį kambarį. Piktadariai išlaužė ir čia duris, liepdami pakelti rankas, visus surišo. Apie 70 metų senutė Vaitkienė pirmoji liko sumušta, reikalauta pinigų ir tai auksu. Išplėšta apie septynetą tūkstančių rublių, daug rūbų, skalbinių, batų ir t.t. Plėšikai daugiausiai kalbėjosi rusiškai, bet girdėjosi ir lietuviškai, ir vokiškai juos kalbant. Vokiečių žandarai, kuriems liko apie tai pranešta, visai nieko nedarė, net nemėgino apsilankyti Būdvietėje. Teisingai žmonės kalbėjo, jog esą galimas daiktas, kad vokiečiai patys dalyvavo plėšime.

Tasai atsitikimas pergąsdino visus aplinkinius ūkininkus, ypač tuos, kurie gyveno vienasėdžiuose. Jie pamatė, jog iš vokiečių nebėra ko belaukti pagalbos, todėl patys saugojo savo buveines, jausdami daržinėse ir gurbuose, nedrįsdami nakvoti trioboje.
Tai buvo pirmieji pranašai baisios betvarkės ir revoliucijos, kuri netrukus turėjo apsupti Lietuvą. Reikia stebėtis, kad žmonės taip greit užmiršo vokiečių visus žiaurumus, bet tai įvyko dėlei to, kad po vokiečių užėjo kur kas žiauresni laikai.

Lietuvos kaimas. Apie 1915-1918 m. (nuot. https://www.miestai.net)


Šaltinis: Žadeikis, P. Didžiojo karo užrašai, Vilnius, 2013, p. 360.