1918 m. rugsėjo 22 d. | Laimingas žmogus, kurs nieko dar apie šį pasaulio karą nežinąs

Vargu kas galės įsivaizdinti, kad šiandien dar vienas kareiviškas fransų valdininkas, pildęs savo tarnybą, nieko nežino apie karą. Šitas ypatingasis asmuo yra Rappa salos komendantas.

Laikraštyje „Cri de Paris“ skaitome štai ką:

Vargu kas galės įsivaizdinti, kad šiandien dar vienas kareiviškas fransų valdininkas, pildęs savo tarnybą, nieko nežino apie karą. Šitas ypatingasis asmuo yra Rappa salos komendantas. Rappa tai sala didžiame vandenyne ties 145 meridianu ir 27 paralele, keletą šimtų kilometerių atstu nuo salų Haiti. Fransijos kareivijos priedermes pildo tenai tiktai vienas žandaras. Jau pirmiaus su sala buvo sunku susisiekti. Prieš karą „įgulai“ vieną arba dvejetą kartų į metus armotlaivis „La Zelee“ atgabendavo išteklių. Bet karo pradžioje vokiečių admirolo von Spee eskadra tą armotlaivį paskandino. Nuo to laiko nė vienas laivas salon nepriplaukęs. Taigi laimingasis vietos komendantas ir šiandien nežino, kad siaučia baisusis pasaulio karas.\

Laikrašti „Le Cri de Paris“ (nuot. Vikipedija)


Šaltinis: Laimingas žmogus, kurs nieko dar apie šį pasaulio karą nežinąs. (1918, Rugsėjo 22). Dabartis (144), p. 4. [žiūrėta 2018-08-03] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23925&seqNr=4