1918 m. rugsėjo 25 d. | Talkos paprotys pas lietuvius

Pas lietuvius yra dar ir karo metais užsilikęs tas gražus paprotys. Visi didieji darbai atliekami bendrai. Tą bendrą darbą vadina talka.

Pas lietuvius yra dar ir karo metais užsilikęs tas gražus paprotys. Visi didieji darbai atliekami bendrai. Tą bendrą darbą vadina talka. Vasaros metu vienas kitam padeda nupjauti javus ir sugabenti juos. Darbą palydžia linksmu dainavimu, ir jis eina greičiau. Talkininkai užmokesnio neima. Užtat šeimininkas juos gerai pavaišina. Talka baigiasi visados pokylių dainomis ir žaidimais. Nors talka daug nustojo vertybės karo metais, bet ji vis dar daroma. Dabar, rudenyje, prasidės linaminė; jei kiekvienas ūkininkas atskirai turėtų savo linus išsiminti, tai praeitų visa žiema. Bet talka tą darbą atlieka į keletą nakčių. Tame darbe labiausiai dalyvauja jaunimas. Kas stato triobą, tas pasikviečia savo kaimynus ir tokiu būdu netrukus prigabena daug medžiagos. Mat arklių mažai ir vienas ūkininkas neįstengtų greitu laiku atlikti tą darbą. Jam padeda kaimynai ir bendru veikimu darbas veikiai atliktas. Tai yra gražus paprotys, ypačiai dabar, kada grįžta bėgliai ir randa sudegintas sodybas. Čia nieko nepadarysi be kaimyno pagalbos. Bet ir kaimynai neįstengia visiems padėti, bėglių ir sudegintų sodybų yra per daug. Todėl ūkininkai sumanė įsteigti trobų statymo bendrovę. Daugelis ūkininkų turėtų sudėti pinigų, kad būtų galima bendrai nupirkti medžiagos ir pasistatyti lentpjūvę, plytnyčią. Taipo jau į tą bendrovę pakviesti inžinierius ir trobų statymo žinovus, idant geriau ir pigiau pastačius trobą. Paskui ūkininkams reikėtų sudaryti bendrovę pakėlimui žemės ūkio: bendrai nusipirkti mašinų, nes vienam jas pirkti per brangu, vienas kitam padėti pinigais ir darbu. Tokia bendrovė tikrai palengvintų žemės ūkio gyvenimą, sumažintų sunkenybes atskirų ūkininkų. Sunkūs dabar laikai, sako „Lietuvos Aidas“. Bet jei visi susitelksite kuopon ir veiksite bendrai, nebus sunku.

1918 m. rugpjūtis. Javapjūtė Kalvarijos dvaro laukuose. Antrame plane Šukvietinės miškas ir plytinė (Kušliškių kaimas).


Šaltinis: Talkos paprotys pas lietuvius. (1918, Rugsėjo 27). Dabartis (148), p. 2. [žiūrėta 2018-08-17] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23929&seqNr=2