1918 m. rugsėjo 26 d. | Vyskupo Karevičiaus apsilankymas Mažeikiuose

Pusė kilometro už miesto buvo pataisyti garbės vartai, išdabinti ąžuolo lapais, gėlėmis ir vainikais, o viršui jų raštas: „Lai gyvuoja laisvoji Lietuva“.

Vyskupas Karevičius apsilankė šitame mieste, kuris jį pasitiko labai iškilmingai. 20 baltai apsirėdžiusių raitelių jojo paskui vyskupo vežimą, o iš miesto atjojo jo pasitikti 20 raudonai aptaisytų raitelių. Pusė kilometro už miesto buvo pataisyti garbės vartai, išdabinti ąžuolo lapais, gėlėmis ir vainikais, o viršui jų raštas: „Lai gyvuoja laisvoji Lietuva“. Arti miesto buvo pastatyti tokie jau vartai. Kelias tarp abiejų vartų abipusiai buvo iškaišiotas berželiais, kurie viršui vienas su kitu sujungti žaliomis pynėmis. Atvažiavęs prie pirmųjų vartų, vyskupas išlipo iš vežimo ir ėjo pėsčias, laimindamas abipusiai gatvės suklaupusių žmonių minią. Katalikų brolijos savo vėliavomis atėjo pasitikti, o pas bažnyčią choras užgiedojo „Ecce sacerdos magnus“. Tada vietinis kunigas prakalboje pranešė apie miesto bažnyčios gyenimą; o po to vyskupas parapijai suteikė palaiminimą. Vyskupą lydėjo 80 mažų mergaičių, apsitaisiusių tautiniais rūbais. Viena jų, ant raudonos šilkinės paduškėlės nešė vyskupo monogramą. Po pietų vyskupas, žengdamas prieš procesiją, traukė kapinėsna melstis už numirusius.

Pranciškus Karevičius (nuot. Vikipedija)


Šaltinis: Mažeikiai. (1918, Rugsėjo 28). Dabartis (149), p. 3. [žiūrėta 2018-08-23] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23930&seqNr=3