1918 m. rugsėjo 27 d. | Lietuvių nausėdijos

Kur lietuvių neberasi? Kur jų nėra! Apsčiai jų esama ir žiloje Azijoje, ir tolimoje Amerikoje, ir kultūros Europoje dažnai juos sutinku, Rusijos lygumynuose randame net lietuvių nausėdijas-kolonijas.

Kur lietuvių neberasi? Kur jų nėra! Apsčiai jų esama ir žiloje Azijoje, ir tolimoje Amerikoje, ir kultūros Europoje dažnai juos sutinku, Rusijos lygumynuose randame net lietuvių nausėdijas-kolonijas. Taip Minsko, o ypač Mogilevo apskričiuose yra keletas lietuviškų kaimų, kur žmonės vartoja dar lietuvių kalbą. Taigi nenuostabu, nes tie kaimai yra istorinės Lietuvos ribose, netoli Gudijos. Įdomu pažymėti vieną mūsų brolių nausėdiją už Volgos, būtent: Samaros rėdybos, Novouzensko apskrities kaimas Černaja Padina, lietuviai jį praminė „Juodoji Podinė“. Čia yra apie 200 gyventojų, jie visi lietuviai (šneka lietuviškai). Tai graži tolimoji lietuvių kolonija. Paskutiniam lenkmety visai nekaltai lietuviai, daugiausia Utenos apskrities, buvo ant visados ištremti iš Lietuvos kaipo „miatežniki“, kuriems kaipo grynų ūkininkų luomui duota po keletą ar kelioliką dešimtinių liuosos žemės – „stepi“; juodžemio rūšies. Ten daug senesnių žmonių atmena baisią savo ištrėmimo kelionę ir sunkias naujo gyvenimo dienas. Dabar dauguma lietuvių gyvena ten neblogai, net sočiai, ir už vietinius gyventojus, rusus ir totorius, aukščiau stovi materialiame bei dvasios padėjime.

Lietuviai turi bažnytėlę ir kunigą lietuvį; taipgi ir pamaldos atsilieka lietuviškai. Turi mokyklą, kurioje tik to kaimo vaikai-lietuviai mokinasi. Pastaraisiais laikais mokytojauja panelė O. Baukytė, baigusi „Saulės“ kursus. Išguldoma ir lietuvių kalba.

Taigi net nuostabu, kad ten – toli, toli už Volgos, prie Uralo, skamba garsios mūsų dainelės… lietuvių kalba. Bet ar ilgai viskas tas užsiliks, tai klausimas, nes dabar, kiek žinau, jaunoji karta užmiršusi tėvų kalbą ir vartoja slavišką. Gaila, kad Lietuva nustojo tikrų savo vaikų ir ir nebemato jų jokios pagelbos.

Kijevo lietuviai Berdičeve, 1917 m. lapkritis (nuot. LCVA, eksp. nr. A045-P119).


Šaltinis: Lietuvių nausėdijos. (1918, Rugsėjo 27). Dabartis (148), p. 4. [žiūrėta 2018-08-17] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23929&seqNr=4