1918 m. rugsėjo 28 d. | Komendanto įsakymas

Suims ir visus, kurie apie save negalės kaip reikia išsirodyti. Kas priešinsis suėmimui arba mėgins pabėgti, ir vieną sykį surikus „Halt!“ ne tuojau sustos, tą nušaus.

Remdamasis Oberbefehlhaberio Ost paliepimu Ia/Ic/IIa/N.O.Fp.D.Nr.3783/18 nuo 14.8.18 išleidžiu štai kokį įsakymą:

I.

Kauno miestan, įskaitant ir Žemutinius Šančius, įeiti ir iš miesto išeiti tegalima tik apačioje nurodytose vietose, kuriose bus pastatyta sargybos kareiviai:

Skyriuje (Abschnitt) I:

1. per Hohencolerių tiltą,

2. per valdijos tiltą (Reichsbrücke), jei turima nuo traukinio stoties komendantūros tam tikrą išrodą,

Skyriuje II:

per Eisenhardto tiltą,

Skyriuje III:

1. per tą vietą, kur vidujiniai Kauno apkasai skersuojami plento, einant 6 fortan, šiaurėje nuo I. W. Vla.

2. per tą vietą, kur Kauno-Jonavos plentas eina per vidujinius miesto apkasus.

3. per tą vietą, kur kelias Plebaniškiuosna skersuoja vidujinius Kauno apkasus, netoli į vakarus nuo I. W. VIIa,

Skyriuje IV:

1. per Ludendorffo tiltą,

2. per princo Leopoldo tiltą.

II.

Eidami per pereinamąsias vietas, visi civiliai žmonės (viršaus 10 metų) nepareikalavus privalo parodyti savo pasus, arba, jei neturi paso, savo asmens išrodą.

III.

Trečiame skyriuje nevalna užeiti ant vidujinių miesto apkasų.

IV.

Nuo Žemutinių Petrošiūnų ligi Vilijos įtakos užginta laivais važiuoti Nemunu ir keltis krantan, taipgi užginta keltis (laivais) luotais Vilijos upe nuo Ludendorffo tilto lig įtakos Nemunan. Visi nekareiviški luotai ir laivai šitoje srityje bus atimti. Žvejams komendantūra gali palikti luotus, reikia gi paduoti tam tikras prašymas. Žiemos metu viršuje nurodytame daikte užginta vaikščioti ir važiuoti ledu.

V.

Traukinių stotyje Kaune įtaisys ypatingą pereinamą vietą civiliams žmonėms, kurią pažymės tam tikra lenta. Atvažiuodami Kaunan ir išvažiuodami iš Kauno, visi civiliai žmonės privalo eiti per šitą pereinamą vietą ir nepaprašius policijos sargybai parodyti savo legitimacijas (Ob. Ost pasą, asmens išrodą ir, jei yra, keliaujamą išrodą).

Taip pat netoli Hohencolerių tilto prie laivų stoties įtaisyta kareiviška uosto sargyba, kurioje visi laivu atvažiavę ir išvažiuojantys civiliai žmonės privalo parodyti savo išrodas.

VI.

Kas Kaunan, įskaitant Žemutinius Šančius, įeis kitais keliais, negu po sktl. I nurodyta, arba ką užtiks mėginant kitur pereiti, tą suims.

Suims ir visus, kurie apie save negalės kaip reikia išsirodyti.

Kas priešinsis suėmimui arba mėgins pabėgti, ir vieną sykį surikus „Halt!“ ne tuojau sustos, tą nušaus.

VII.

Už prasižengimą prieš šituos įsakymus civilius žmones baudžia kalėjimu lig vienų metų ir pinigais lig 3000 markių arba viena kuria tų bausmių.

Jei pinigų bausmės negalės išrasti, jos vieton už 5 markes stoja po vieną dieną kalėjimo.

VIII.

Įsakymas veikiai tuojau, kaip tik paskelbtas.

Kaunas, rugsėjo 28 d. 1918.

Der Kommandant

Von Koch, Generalleutnan


Šaltinis: Įsakymas. (1918, Rugsėjo 29). Dabartis (150), p. 4. [žiūrėta 2018-08-23] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23931&seqNr=4