1918 m. rugsėjo 3 d. | Naujasis Lietuvos valdymas

Įsakius vyriausiajai kariuomenės vadovybei, Lietuvoje įkūrė naują karinės Lietuvos gubernijos valdybą, kurioje vadovauja buvusis lig 8 etapo inspektorius generolas leitenantas von Harbou kaipo valdžios viršininkas, drauge su atsargos kapitonu, slaptu patarėju Tiesleriu, kuris pirma vedė Obosto finansų skyrių. 

Vyr. rytų vado valdžia, kurią 1915 metų rugpjūčio mėnesyje Hindenburgui įsakius įsteigė Ludendorfas, o paskui to laiko vyriausiasis buveinės tvarkytojas generolas von Eisenhart-Rothe išskleidė plačiau, kurią paskui ištobulino po Hindenburgo bei Ludendorfo įpėdiniai Jo Karališkoji Aukštybė Bavarijos princas Leopoldas ir jo vyriausiojo štabo viršininkas generolas majoras Hoffmannas, vyriausiasis buveinės tvarkytojas pulkauninkas von Brandensteinas ir pagalios generolas leitenantas grafas Waldersee, paskui tapo tikrai tai milžiniškai šaliai atatinkama valdžia. Dabar, padėjimui kas kartas labiau sutvirtinti, ta valdžia liko paskirta į dvi atskiras valdymo sritis, atatinkamai ypatingiems valdomojo krašto reikalams. Įsakius vyriausiajai kariuomenės vadovybei, Lietuvoje įkūrė naują karinės Lietuvos gubernijos valdybą, kurioje vadovauja buvusis lig 8 etapo inspektorius generolas leitenantas von Harbou kaipo valdžios viršininkas, drauge su atsargos kapitonu, slaptu patarėju Tiesleriu, kuris pirma vedė Obosto finansų skyrių. Baltajame Pajūryje, Rygoje, įkūrė karinę Baltijos pajūrio valdžią po vyr. vadovybe 8 kariuomenės, buvusio lig šiol Kuršo valdžios viršininko majoro von Gosslaro.

Nelengvas valdymo pataisymo darbas buvo pradėtas 1918 m. rugpjūčio 1 d. Naujoji valdžia pradės veikti nuo rugsėjo 1 d.
Naujame sutvarkymo akte vyr. rytų vadas, Bavarijos princas Leopoldas pareiškė:

„Rytuose mes vis labiau artinamės prie taikos stovio, todėl ir šalies valdžia privalo būti pritaikyta prie to padėjimo. Tam įvyko ir naujasis sutvarkymas; kaip senosiose savo vietose jūs visas savo jėgas aukojote tam reikalui, taip pašvęskite jas ir naujajai valdžiai, kuri privalo būti prirengimu ateities – taikoms metams. Pakraipa pasiliks tuo tarpu senoji. Jūs liekate karinė valdžia. Darbas, kurį jūs šiandien čionai dirbate, privalo būti pamatas taikos padėjimui. Aš pasitikiu, kad jūsų darbas tai žemei, kurioje jūs dirbate, ir tėvynei bus naudingas.“

Lai naujasis valdžios sutvarkymas, kuris darosi vis panašesniu į taikos padėjimą, būva Lietuvai tikrai naudingas! Jis reiškia vėl vieną ilgą žingsnį priekin ant to kelio, kurio mes visi laukiame ir kuriam įvykinti mes statome visas savo jėgas: įvykinti tikrai Lietuvos laimei. Tepadeda Dievas!

Bavarijos princas Leopoldas


Šaltinis: Naujasis Lietuvos valdymas. (1918, Rugsėjo 3). Dabartis (127), p. 3. [žiūrėta 2018-07-22] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23932&seqNr=3