1918 m. rugsėjo 7 d. | Persergėjimas nemėginti duoti kyšių

Pristavas ir jo gorodovojai, geležinkelio valdininkas, raštininkas ir mokesnių imėjas, visi tie rusų valdžios atstovai buvo pripratinę, kad, turint kokį reikalą pas juos, pirma reikia gerai „tepti“, šiaip negaus to, ką sulig įstatymo privalėjo gauti.

Rygos laikraščiuose skaitome štai ką:

„Visi, turbūt, dar atsimins rusų gadynės „Vsiatki“. Pristavas ir jo gorodovojai, geležinkelio valdininkas, raštininkas ir mokesnių imėjas, visi tie rusų valdžios atstovai buvo pripratinę, kad, turint kokį reikalą pas juos, pirma reikia gerai „tepti“, šiaip negaus to, ką sulig įstatymo privalėjo gauti. Tąsyk žmonės labai tuo piktindavosi ir baisėdavosi tais valdininkais, kurie imdavo kyšių. Pilni pasipiktinimo sakydavo, kad Rusijoje esą negalima elgtis teisingai, kadangi valdininkai patys tokie neteisingi. Gėrėdamiesi tąsyk visi žiūrėdavo į užsienį, kame valdininkai dori ir nepaperkami. Dažnai buvo girdėti, kad rusų činauninkai už pinigus mokėdavo ir tiek iškraipyti įstatymus, kad įstatymas jiems būdavo galima suprasti kasdieną kitaip, sulig to, kaip jiems geriaus tikdavo. Reikėtų manyti, kad žmonės, kurie visa to yra prityrę, dabar papirkimų baisiai nekęs, kad jiems bus labai nemalonu turėti valdininkų, kurie mėgsta imti kyšių. O tik ne taip. Nes dažnai tenka girdėti, kad mėginta papirkti teisingų valdininkų. Tokie valdininkai patys, kaip jų priedermė liepia, priduodavo valdybai, jei kas mėgina duoti kyšių. Mat žmonės dar tie patys kaip ir rusų laikais. Stebėtina, kad dar reikia priminti, jog už papirkimą baudžia ne tik tuos, ką priėmė kyšius, bet ir tuos, kurie davė. Papirkimas kenkia visuomenei, kadangi jais mėginama aplenkti ir mažiau paboti įstatymus. Tokiu būdu gali nykti visa tvarka. Rodosi, kad žmonėms nebereiktų aiškinti, kadangi jie patys tų blogųjų pasekmių iš papirkimo gana jau prityrę. Dažnai mėginama papirkti sargybas, kad leistų eiti, kame pereiti uždrausta, arba kad leistų slapčia gabenti prekių ir aplenkt tą uždraudimą. Už kyšių siūlymą gresia aštriausia pabauda. Policijai įsakyta ypač atkreipti atidos į šitą reikalą.


Šaltinis: Persergėjimas nemėginti duoti kyšių. (1918, Rugsėjo 7). Dabartis (131), p. 3. [žiūrėta 2018-07-28] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23936&seqNr=3