1918 m. sausio 10 d. | „Lietuvos Aidas“ | Žinios iš Lietuvos

Po mūsų apylinkę pasklido gandas, jog surašinės išnaujo, kas lenkas ir kas lietuvis. Kas užsirašys lietuviu, tas liksiąs po vokiečių valdžia ir eisiąs baudžiavą; kas užsirašys lenkas, tas būsiąs katalikas, liuosas ir visur prileidžiamas. Žodžiu, eina smarkiausia ir bjauriausia agitacija.

Paparčiai (Kaišiad. apskr.). Po mūsų apylinkę pasklido gandas, jog surašinės išnaujo, kas lenkas ir kas lietuvis. Kas užsirašys lietuviu, tas liksiąs po vokiečių valdžia ir eisiąs baudžiavą; kas užsirašys lenkas, tas būsiąs katalikas, liuosas ir visur prileidžiamas. Žodžiu, eina smarkiausia ir bjauriausia agitacija. Žmonės klausia vienas kito: <kas čia daryt? kaip čia rašytis? Kiti ir vaikus nustojo leidę į mokyklą, bijodamiesi, kad taip neįsišokus, nesidavus. Tas pats

Tauragnai (Šilgudiškio apskr.). Pereitą vasarą Tauragnuose labai buvo išsiplatinę ginkluoti užpuolimai. Susidarę po kelius, rusų belaisviai apsiginklavę su šautuvais, ne tik naktimis, bet ir dienomis užpuldinėjo žmones. Sužinoję tie plėšikai, kuris dar ūkininkas turi keletą šimtų rublių, nueina pas jį keliese, apstoja su šautuvais ir atrėmę į krūtinę šautuvą reikalauja pinigų. Tokiu būdu ne iš vieno ūkininko išplėšta po 200-300 rub. Tuos piktadarius suėmė vokiečių valdžia Budulių sodžiuje, apsiginklavusius su šautuvais; jiems nepanorėjus pasiduoti, negyvai nušovė, o tris gyvus paėmė. Taip pat Pilkenių sodž. suėmė keletą panašių plėšikų. Be atvirų plėšimų buvo nemaža ir šiaip vogimų: nuplėšia svirnų stogus ir ne tik ką nešte išneša, bet ir vežte išveža-grūdus, drabužius ir kitus daiktus. Daug girdėti, kad iš nakties dingsta arkliai, avelės, kiaulės ir kita kas. S.

Kretkampis (Naum. aps.). Keturi varstai nuo Panemunės į rytus dešimt metų jau kaip įtaisytos ant dviejų margų ploto oro-saulės maudyklės su vasarnamiais. Vieta sveika, graži, šalia Nemuno, tarpe pušyno. Bet per senumą maudynių tvoros supuvo, sugriuvo ir maža kas sveika beliko. Taip pat vietinio dvarininko Zarembos vasarnamiai per karą buvo pusėtinai sunaikinti. Kretkampyje yra dvi koplyti: viena – mūrinė, mažytė su rūsiais numirėliams ilsėtis. Ji priklauso vietiniam dvarui. Antrąją – gražesnę ir erdvesnę koplyčią turi įsitaisęs tam tikruose savo namuose kun. Sabas, kuris, būdamas nesveikas, čia tebelaiko Mišias. K. J.


Šaltinis:  „Lietuvos Aidas“, 1918 m. sausio 10 d., nr. 5 (53), p. 3-4.

http://www.epaveldas.lt_1 

http://www.epaveldas.lt_2

Pastaba: nuotrauka iš to laikmečio (nebūtinai pavaizduoja konkrečius minimus žmones ar vietas).