1918 m. sausio 10 d. | Pašto reikalai

Neseniai vyriausias rytų vadas išleido įsakymą sulig krašto pašto tvarkos peržengimo. Kas aplenkia cenzūrą ir neįduoda jai rašytų laiškų, bus baudžiamas kalėjimu ligi 5 metų ir pinigų bausme ligi 10 000 markių.

Neseniai vyriausias rytų vadas išleido įsakymą sulig krašto pašto tvarkos peržengimo. Kas aplenkia cenzūrą ir neįduoda jai rašytų laiškų, bus baudžiamas kalėjimu ligi 5 metų ir pinigų bausme ligi 10 000 markių. Kas kokiu nors būdu išsisuka neužsimokėjęs pašto mokesnio arba vartoja jau kartą vartotas pašto markes, vadinasi, kas ištrynęs antspaudą, tokią markę vėl lipina prie laiško arba ją parduoda kitam, tą baus kalėjimu ligi vienų metų ir pinigų bausme ligi 2000 markių. Kas skleis raštu arba vaizdu, reiškiančių priešgynybę vokiečiams, arba kurstančių prieš vokiečius, tą baus kalėjimu ligi 2 metų arba pinigais ligi 3000 markių. Kas siųs laiškų, kurių turinys kalba apie karavimą, tą ištiks tokia-jau bausmė. Tokia pat bausmė ištiks ir tą, kuris gabens tokios rūšies laiškus, žinodams tokių laiškų turinį.

Šaltinis: Dabartis, 1918, Nr. 6, p. 3.
http://www.epaveldas.lt/_3