1918 m. sausio 11 d. | Lietuvos Taryba | Lietuvos sienos ir kiti klausimai

Nupiešiamos sienos ant žemėlapio [..]. Balsuojant už tokias sienas balsuoja 12, prieš – 4 […]. Klimas pasiūlo, kad pietuose siena eitų Nemunu. Už Klimo pasiūlymą balsuoja 6 [..], prieš jį – 1 ir susilaiko 1 […].

Iš Lietuvos tarybos IV sesijos spetinto posėdžio.
Pradžia posėdžio 4 val. 15 min. po pietų.

Pirmininkauja Smetona. Neatvyko J. Šaulys.

Vėl svarstomas Tarybos buto klausimas. Nutarta: pavesti prezidiumui toliau rūpintis tuo klausimu.

Vileišis praneša apie važinėjimą ir Susisiekimo komisijos darbus ir surašytą tos komisijos ir valdžios atstovo protokolą.

Petrulis praneša apie komisijos darbus vyskupui medžiagą parinkti.

Dėl atlyginimo Tarybos nariams išlaidų nutarta pavesti komisijai išdirbti projektą ligi pirmadienio sausio mėn. 14 d. Komisijon išrinkti: Mironas, Vailokaitis ir Vileišis. Nuo pirmadienio gi tai komisijai pavesta ruošti Tarybos biudžetas.

Toliau svarstomas būsimosios Lietuvos valstybės ribų klausimas. Nupiešiamos sienos ant žemėlapio, kuris pridedamas prie šio protokolo.
Balsuojant už tokias sienas balsuoja 12, prieš – 4 (Bizauskas, Biržiška, Stulginskis ir Vailokaitis), susilaiko 3 (Šernas, Klimas, Malinauskas).
Klimas pasiūlo, kad pietuose siena eitų Nemunu. Už Klimo pasiūlymą balsuoja 6 ( Stulginskis, Šernas, Bizauskas, Biržiška, Vailokaitis ir Klimas), prieš jį – 1 ir susilaiko 1 (Staugaitis).

[prie posėdžio protokolo nuorašo žemėlapis nebuvo pridėtas]

Posėdis baigtas 8 val. vak[aro].

 

Lietuvos Tarybos prezidiumas 1918 metais. Iš kairės sėdi A. Smetona ir kun. J. Staugaitis, stovi J. Šernas ir J. Šaulys


Šaltinis: Eidintas A., Lopata R. Lietuvos Taryba ir nepriklausomos valstybės atkūrimas 1914-1920 metų dokumentuose.Vilnius, 2017. P.335-336.