1918 m. sausio 15 d. | Kunigaikštis Isenburgas pasitraukė

Labai man gailu, kad Jūs pasitraukiate iš tos labai svarbios vietos, kuriai Jūsų Šviesybė tarnavo trejus metus su atsidavimu ir vykusiai statydama visą savo asmens jėgą. Karšta mano padėka ir pilniausias mano pripažinimas lydi Jūsų Šviesybę, Jums paliekant šitą gražų kraštą, kurį Jūs visados stengėtės valdyti vyriausioje vokiškoje dvasioje.

Jo Šviesybė kunigaikštis Isenburgas-Birsteinas, karinės Lietuvos vyriausybės viršininkas, vokiečių kariuomenės pulkininkas leitenantas, sulig savo prašymo yra paleistas iš vietos. Vyriausiasis rytų vadas, generolas feldmaršalas Jo karališkas Aukštybė Bavarijos karalaitis Leopoldas šituo telegramu jam pranešė, jog jo prašymas yra išpildytas:

Šituo nuo šiandien paleidžiu Jūsų Šviesybę iš karinės Lietuvos valdžios viršininko vietos, palikdamas visų aukščiausiajai vietai atsverti, kaip Jus naudoti toliau. Labai man gailu, kad Jūs pasitraukiate iš tos labai svarbios vietos, kuriai Jūsų Šviesybė tarnavo trejus metus su atsidavimu ir vykusiai statydama visą savo asmens jėgą. Karšta mano padėka ir pilniausias mano pripažinimas lydi Jūsų Šviesybę, Jums paliekant šitą gražų kraštą, kurį Jūs visados stengėtės valdyti vyriausioje vokiškoje dvasioje.

Pasak laikraščio „Kownoer Zeitung“, pagerbti atsisveikinančiam kunigaikščiui penktadienį vyriausio rytų vado štabas esąs kėlęs pokylį. Generolas leitenantas grafas Valdersee esąs kunigaikščiui įteikęs aukšto laipsnio ordiną. Jisai išgyręs nenuilstamą kunigaikščio darbštumą, kurį tasai esąs parodęs kebliausiose sąlygose, nežiūrėdamas nė į kairę, nė į dešinę. Į šitą savo vietą jisai esąs buvęs pašauktas tų dviejų didžiausių Vokietijos vyrų Hindenburgo ir Ludendorffo, ir jisai esąs pasirodęs vertas judviejų pasitikimybės.

Kunigaikštis dėkojo už tuos žodžius, pagiriančius jo darbus. Esą kiekvienas kitas, kuris būtų buvęs pastatytas jo vietoje, nebūtų galėjęs nuveikti daugiau už jį, būtent atlikti savo priedermę. Jam esą sunku trauktis iš tos savo vietos, nes jisai ją buvęs pamilęs. Jisai einąs iš šitos vietos, kadangi jisai jau daug kartų buvęs išreiškęs savo norą tarnauti kaizeriui ir savo tėvynei kitoje vietoje. Kareinei Lietuvos vyriausybei ir jos pirmininkams grafui Valdersee ir valdijos pasekretoriui baronui von Falkenhausenui jisai linkėjo viso gerą ateičiai.

 

Franz-Joseph zu Isenburg-Birstein, Vilniuje


Šaltinis: Dabartis, 1918, Nr. 7, p. 3.
http://www.epaveldas.lt/