1918 m. sausio 16 d. | Žinios iš Suomijos

Šveicarija pripažino Suomijos nepriklausomybę

Iš Berno sausio 16 d. praneša, jog bendroji taryba įgaliojusi Šveicarijos konsulą Aboje pranešti valdžiai Helsinkuose, kad jinai pripažįstanti Suomijos tautai nepriklausomybę ir suverenitetą ir esant pasiryžusi užmegzti su tąja valdžia draugiškus ryšius.

Stovis Suomijoje

X   Iš Stokholmo praneša, jog senatorius Svinhuvud, kuris yra pirmas Suomijos respublikos pirmininkas, pasakęs, kad Suomija Alando salų Švedijai nuokuomet nesugrąžinsianti.

X   Pasak Suomijos žinių, per Kalėdas iš Vyborgo Rusijon išvažiavo 30 karo traukinių, tuo pačiu atveju iš Rusijos atėjęs tik vienas. Be to, mėnesio pradžioje didelis rusų kareivių skaičius tam tikrais traukiniais sugrįžę tėvynėn.

 

Šaltinis:  „Lietuvos Aidas“, 1918 m. sausio 19 d., nr. 9 (57), p. 3.

http://www.epaveldas.lt/