1918 m. sausio 17 d. | Augustinas Janulaitis | Delei Kasčiuškos paminklo Vilniuje

Delei p. A. Jodzevičiaus straipsnio, įdėto laikr. <Dzienaik Wilenki> Nr 1-1918 m., kurs liečia mano žinutę <Lietuvos Aido> Nr. 44 (1917 m.), turėjau progos pasirausti savo užrašuose, ir radau daugiau žinių apie Lietuvos bajorus ir Kasčiuškos paminklą.

Būtent, bajorų seimelio protokolų knygoje 1817 m. radau šitokių žinių:
1817.XII.15 nutarta prašyti leisti perkelti tautiečio (wspulziomka) a.a. Tado Kasčiuškos kūną ir įsteigti kuklų paminklą pastačius jį Lietuvos sostinėje.

XII.22 tas pats nutarimas buvo atkartotas ir patvirtintas. Bajorai prašė duoti leidimą jiems, kaipo lietuviams, tatai padaryti. Nutarta daryti tam tikslui rinkliava ir prie jos užprašyti lenkai.

Trečią sykį dėl to tartasi 1818.I.8.
Tais pačiais metais buvo svarstytas klausimas ir apie baudžiavų panaikinimą.

Visoms bajorų reikmenėms pranešti carui buvo 30.X.1817 ir 5.I.1818 išrinkta tam tikra delegacija.

8.I.1821 seimo posėdyje buvo pranešta, jog išrinktoji 1817 m. seimo delegacija į carą negavo tam tikro leidimo ir del to negalėjo išpildyti pavestos priedermės.

Raštu apie tai, be abejonės, kaip ir visuomet, buvo suteikta žinia carui; nes tik susipažinus su pranešimo turiniu, būdavo atmetama arba priimama delegacija.
Janulaitis


Šaltinis: Lietuvos Aidas, 1918 m. sausio 17 d., nr. 8 (56), p. 4.
http://www.epaveldas.lt/