1918 m. sausio 19 d. | Lietuvių emigracija

Išeivybė Amerikon prasidėjo nuo 1863 metų suskilimo. Vienas išeivių – Račkauskis rūpestingai surankiojęs ir apskaitęs išeivių statistiką, išveda kad viso labo Amerikoje gyvena lietuvių 680 tūkst. Daugiausia randasi jų Čikagoje, Brokline, New Jorke, Bostone ir t. t. 

Lietuvių išeiviai keliaudavo daugiausia į Jungtines Amerikos Valstybes. Apie jų skaičių yra žinių Amerikos ateivių komisijos knygose, kuriose ir lietuviai pradėti žymėti atskira rubrika nuo 1899 m. Tačiau tos žinios ir gi nėra tikslios, kadangi neretai ton rubrikon patekdavo ir kitų tautų išeiviai iš Lietuvos. Platesnių žinių apie lietuvių išeivybę Amerikon paduoda M. Ašmis laikraštyje <Das neue Litauen>.
Paskutiniais metais prieš karą atvažiavo į Jungtines Ammerikos Valstybes arti 20 tūkst. lietuvių, t. y., tiek, kiek maždaug iš visos Vokietijos išvažiuodavo išeivių. Tarp 1899-1914 metų Amerikos ateivių biuro užrašyti yra 252,294 lietuvių ateivių arba vidutiniškai 16,840 kasmet. Atskirais metais tokiu būdu pasiskirstė ateivių banga:

1899-6,858                  1907-25,884

1900-10,311                1908-13,720

1901-8,815                  1909-15,254

1902-11,629                1910-22,714

1903-14,432                1911-17,027

1904-12,780               1912-14,078

1905-18,604               1913-24,647

1906-14,257               1914-21,584

Lietuvių išeivybė Amerikon paskutiniais metais vis augo didyn. 1914 metais ji būtų gal pasiekusi aukščiausio laipsnio, jei nebūtų sutrukdęs pasaulinis karas. Delto tat 1915 metais lietuvių beatkeliavo Amerikon vos 2038.

Statistika rodo toliau, kad išeivių skaičiuje ⅔ yra vyrų ir ⅓ moterų, amžiaus gi dauguma turi 14-45 metus.
Išeivybė Amerikon prasidėjo nuo 1863 metų suskilimo. Vienas išeivių – Račkauskis rūpestingai surankiojęs ir apskaitęs išeivių statistiką, išveda kad viso labo Amerikoje gyvena lietuvių 680 tūkst. Daugiausia randasi jų Čikagoje, Brokline, New Jorke, Bostone ir t. t. Užsiėmimo jie turi fabrikuose, kasyklose ir eina šiaip darbininkais, kur įgyja ir nemaža turto, turi bankus, viešbučius, prekybos namus ir t. t. Amerikos lietuviai gerai susitvarkę, daug turi draugijų ir artimų ryšių su savo tėvyne.

Išeivybės priežastys tūno Lietuvos ekonomijos ir politikos gyvenimo sąlygose.

Atvykėliai į JAV. XX a. pr.

Šaltinis: Iš Lietuvos krašto. (1918, Sausio 19). Lietuvos Aidas (9 (57)), p. 4. [žiūrėta 2018-01-14] Prieiga internete

http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_66470_4