1918 m. sausio 19 d. | Prancūzijoje trukšmingas parlamento posėdis

X <Havas> praneša sausio 19 d. iš Paryžiaus : Parlamente buvo svarstomas socialisto Poucet paklausimas, kuris kaltino kai kurias įstaigas peržengiant teises ir žeminant respublikos vardą. Parlamentas priėmęs atst. Paisant pasiūlytąją ir valdžios patvirtintąją dienotvarkę tokio turinio Parlamentas papeikia darbus royalistų (monarchijos šalininkų), ir visų kitų, kurie nori pakelti tarpusavio karą ir suskaldyti kraštą, bekovojantį su priešininku, pareiškia savo įsitikėjimą valdžia, kuri užgniauš visus sukilimus ir, pritaikindama teisę, išlaikys respublikos organizaciją.

Clemenceau pasakė: „Valdžia yra pasiryžusi persekioti visus priešiškus respublikai bruzdėjimus, ar jie būtų bonopartistų ar monarchistų keliami, arba pareitų nuo vieno žmogaus, kurs savo naudai norėtų paveržti respublikos valdžią“. Įsitikėjimas valdžiai buvo pareikštas 404 balsais prieš 1.

X Pasak <W. T. B.> Lyon’o spauda taip aprašo parlamento posėdį: Nuo pradžios ligi pabaigos posėdis buvo labai triukšmingas. Po Poucet’o paklausimo royalistai kėlę daug kivirčų tarp royalistų ir socialistų. Parlamento pirmininkas uždaręs posėdį ir įsakęs pasišalinti nuo tribūnų. Kai atstovas Pugliesi Conti nelabai noromis lipo nuo tribūnos, puolė prie jo socialistas Mayeras; daugelis atstovų ir tarnų turėjo juodu skirti. Pakilo tikros muštynės. Sumišimui pasidarius pradėjo skambinti parlamento varpan. Vos ne vos pavyko pašalinti atstovai iš posėdžių salės, nuo tribūnų ir iš karidorių. Posėdžio salės durys buvo užrakintos ir po ¾ val. vėl prasidėjo posėdis.

Paryžius, 1918 m.

Šaltinis: (1918, Sausio 22) Lietuvos Aidas (10 (58)), p. 2. [žiūrėta 2018-01-18] Prieiga internete http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_66469_2