1918 m. sausio 22 d. | Antrojo Lietuvių Karininkų Suvažiavimo Nepartyviųjų kuopos posėdžio protokolas

visa atsakomybė už suardymą Suvažiavimo puola ant Rusijos s. – d. „bolševikų“ frakcijos, kuri, pataikaudama Rusų valdžios norui užgrobti Lietuvą ir prijungti ją vėl prie Rusijos kaipo provinciją

Antrojo Lietuvių Karininkų Suvažiavimo Nepartyviųjų kuopos posėdžio, įvykusio 12 val. nakties Petrapilyje, protokolas.

Nepartyvių kuopa, apsvarsčiusi priežastis, dėlei kurių suiro antrasai Lietuvių Karininkų suvažiavimas, pripažino:
1) Kad Nepartyviųjų kuopa, žengdama prie nepriklausomos demokratinės Lietuvos Respublikos, išreiškė savo tikrąją nuomonę Lietuvos politinio likimo klausime tam tikroje Kuopos pasiūlytoje rezoliucijoje, už kurią visi kuopos nariai suvažiavimo posėdyje balsavo;

2) Kad balsuodama už Liet. S. – l. (kairiųjų) frakcijos patiektąją rezoliuciją kuopa (aplinkybių verčiama turėjo tai padaryti) pripažino ją šiuo atveju kaipo „malum necessarium“;

3) Kad visa atsakomybė už suardymą Suvažiavimo puola ant Rusijos s. – d. „bolševikų“ frakcijos, kuri, pataikaudama Rusų valdžios norui užgrobti Lietuvą ir prijungti ją vėl prie Rusijos kaipo provinciją, stengėsi, kad Suvažiavimas išsižadėjų Lietuvos ir kad galutinai Liet. S. – l. (kairieji) padarė Suvažiavimą bejėgiu, kadangi, sekdami paskui „bolševikus“ iš Suvažiavimo posėdžio salės išėjo ir tuomi pačiu suardė posėdžio kvorumą.

Nepartyviųjų kuopa, nenorėdama apleisti susitvėrusias Vitebske ir Smolenske lietuvių kariuomenės dalis ir palikti be vienijančios organizacijos visus Rusijoje esančius lietuvius karininkus, – pilnai pritaria draugų Bylos, Elisono ir Natkevičiaus sumanytajam darbui, liečiančiam šį opų organizacijos klausimą. Nepartyviųjų kuopa siunčia jiems į talką savo įgaliotuosius draugus: Vokietaitį, Gureckį ir Bičiūną, kuriems ir paveda, drauge su kitais Suvažiavimo frakcijų bei atskirų lietuvių Karininkų Komitetų atstovais, sumanytąjį darbą dirbti, pasistengiant paimti savo žinion visą Lietuvių Karininkų Sąjungos pradėtąjį darbą.

Kuopos Pirmininkas Vokietaitis
Sekretorius V. Bičiūnas

Šaltinis: V. Bičiūnas, Šis tas iš lietuvių karių organizacijų istorijos Rusijoje, Karo archyvas, Kaunas, 1929, t. 5, p. 110.