1918 m. sausio 22 | Lietuvos vaistinės

Lietuvos šviesuomenės skaičiuje be kunigų, gal būt, daugiausia rasime vaistininkų. Tačiau ir jų didžioji dalis kaip ir kitos šviesuomenės, tuo tarpu pelnyjosi duonos svetur. Didžiuose Rusijos miestuose jų buvo po kelis šimtus. Gi Lietuvoj 1914 metų statistika prieš karą paduoda tokių žinių apie vaistines:

Taigi iš tos lentelės matyti, kad svetimtaučių, tikriau, svetimkalbių rankose buvo 94 normalinės ir 8 kaimo vaistinės. Kainojant kaimo vaistines po 1500-2000 rub., normalines gi nuo 8-10 tūkst., kitas gi ligi 20 tūkst., apgraibomis galima spėti, kad lietuviai savo rankose tevaldė vaistinio kapitalo arti 400 tūkst. rublių, tuo tarpu svetimtaučiai, kurių rankosna dažniausiai tekdavo geresnės gubernijų ir apskričių miestų vaistinės, jo galėjo turėti ligi 2 mil. rub.

Lietuvos vaistinėse darbavosi Medicinos sąrašo žiniomis 149 provizopriai, 267 provizorių padėdėjai ir 196 mokiniai, ištikrųjų gi jų skaičius galėjęs būti mažesnis, būtent, provizorių arti 140, jų padėjėjų – 200, mokinių – 150, išviso tat 490 vaistininkų.
Įdomu palyginti tie Lietuvos vaistinių skaitmenys su tokiais pat mūsų kaimynų skaitmenimis.

Taip, Gardino gub. lietuviams priklausė 8 vaistinės, žydams – 44, lenkams – 29 ir kitoms tautoms – 4; Minsko ir Vitebsko gub. lietuviams – 3, žydams – 121, lenkams – 17, rusams – 4, vokiečiams – 18 ir kitoms tautoms – 9. Latviuose ir įgauniuose (Kurše, Vydžemėje ir Estijoje), latviams – 13 normal. vaistinių ir 46 kaimo, įgauniams – 14 norm. ir 101 kaimo, lietuviams – 3 kaimo, žydams – 16 ir kitoms tautoms 13.

Pastarąjį laiką prieš karą lietuviai vaistininkai buvo labai sukrutę organizuotis į tam tikrą sąjungą, turėjo įsitaisę savo organą <Farmaceutų reikalai>, kur buvo svarstomi Lietuvos vaistinių ir vaistininkų klausimai. To darbo vaisiai buvo pradėję rodytis ir gyvenime: nemaža vaistininkų grįžo jau Lietuvon ir įsikūrė savo vaistines. Dabar gi, atsigavus Rusijos lietuvių gyvenimui, beveik pirmieji suskato organizuoti vaistininkų grįžimą Lietuvon lietuvių vaistininkai.


Šaltinis: Šaltinis: Šaltinis: Lietuvos Aidas, 1918 m. sausio 22 d., nr. 10 (58), p. 4.
Nuoroda: http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_66469_4