1918 m. sausio 23 d. | Andrius Rondomanskis | Nepaprastas atsitikimas

Nepaprastas atsitikimas. Sausio 15 d. našlė Apolonija Golobovskienė, gyvenanti Naujojo Pasaulio priemiestyje prie Daubos gat., išėjo sodžiun pas kurpių vaikui batukų parsinešti. Išėjusi taip ir dingo. Po kelių dienų namiškei ir kaimynai ėmė nekantraukti. Davė žinią vokiečių policijai ir visoms milicijos nuovadoms. Bet apie Golobovskienę niekur nieko nesužinota. Jau tarė ją kur nors žuvus. Namuose jos liko 7 metų mergaitė ir 11 m. berniukas.

Tik štai sausio 23 d. priemiesčio pakraštyje viena mergytė išbėgo po kalnus pabėgioti. Jai puolė akysna prie apleistojo šulinio iš sniego styro vaiko batukai. Priėjusi arčiau prie batukų, išgirdo ji iš šulinio duslų vaitojimą. Išsigandusi šūktelėjo žmones, kurie netoliese su malkomis važiavo. Prisiartinę žmonės prie šulinio išgirdo moteriškės balsą. Tuojau sušaukė kaimynus. Kaimynai jau žinojo apie Golobovskienės pražuvimą, tuojau pažino ją iš balso ir davė gaisrininkų  sargybai žinią. Bematant atvyko keliolika gaisrininkų ir nelaimingąją moteriškę iš šulinio ištraukė. Šulinio būta gilaus, daugiau per 11 sieksnių gylio, bet vandens jame nebuvo. Moteriškė papasakojo, kad tą pačią dieną grįžusi iš kurpiaus ir eidama šulinio nepastebėjusi. Įkritusi vidun, kurį laiką buvusi be nuovokos, tik atsipeikėjusi, pamatė visą savo padėjimo baisenybę. Kadangi ten žiemos metu niekas nevaikščioja, tat ir jos vaitojimų negalėjo išgirsti. Visą laiką maitinusi tik sniegu, kurio gausiai jai paskutiniu metu pripūstyta. Išvargusi moteriškė ant kojų  vos bestovėjo, iš burnos bjauriai dvokė, visas kūnas suliesėjęs išblyškęs, bet į visus paklausimus sugebėjo atsakinėti, net dienų vardus gerai atminė, tik klydo dienų skaičiuje. Tokiu būdu toji moteriškė išbuvo šulinyje apie 10 dienų. Gaisrininkai jos neatidavė prašantiems kaimynams, bet stačiai nugabeno Greitojon Pagalbon prie gydytojo.


 

Šaltinis: Neaprastas atsitikimas. (1918, sausio 26). Lietuvos Aidas 12 (60), p. 3. [Žiūrėta 2018-01-25].

Prieiga internete:

http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_66467_3