1918 m. sausio 24 d. | Šeimyninis vakarėlis Rodūnioje

Lietuvių mokyklos nuovada sausio mėn. 24 dieną darė šeimyninį vakarėlį, kurs labai gerai pavyko. Gražūs tautiniai lietuvių apdarai suteikė tam vakarėliui visai ypatingos išvaizdos. Mokyklos mokiniai pasakė gražių lietuviškų eilių ir dainų, o mergaitės, tarpais, keliais balsais dainavo gražiai skambančių lietuviškų dainų, kuo labai pradžiugino susirinkusius. Buvo tikro džiaugsmo klausytis tų plonų, skambančių balselių. Pirmininkas, pasveikindamas susirinkusius, priminė, kad vokiečių valdžiai labai rūpi lietuvių reikalai, ir išreiškė širdingą padėką už mokyklos įkūrimą. Apskričio valdybos atstovas atsiliepė į tai ir ragino susirinkusius niekados nepamiršti, kad yra lietuviai ir kad savo vaikus prilaikyti prie lietuviškos kalbos ir tėvų papročių. Lietuviškais šokiais užbaigė vakarėlį. Panašių iškilmių darys ir kitose lietuvių mokyklose. Ta proga pranešame, kad Rodūnės-Vasyliškio apskrityje yra įsteigta 20 lietuviškų mokyklų.


Šaltinis: Šeimyninis lietuvių vakarėlis. (1918, Vasario 5). Dabartis (16), p. 3. [žiūrėta 2018-01-19] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23988&seqNr=3