1918 m. sausio 27 d. | Šv. Juozapo draugijos susirinkimas

Tieji nešvarūs elementai, dengdamiesi dargi aukštesnės bažnyčios valdžios vardu, – žinia, darydami tai melagingu būdu, stengiasi sukelti lietuvių darbininkų sluoksniuose vaidų ir nepasitikėjimą valdžia ir Lietuvos Taryba.

Šventadienį, 27 d. praėjusio mėnesio, Šančių mokykloje buvo visuotinis lietuvių katalikų Šv. Juozapo draugijos susirinkimas. Susiėjo kokis šimtas narių. Susirinkimas draugijos pirmininką, kun. Šnapštį paprašė pirmininkauti. Sulig pirmojo dienotvarkės punkto, nariai vienu balsu sutiko suteikti pašalpos – po 10 markių mėnesiui – 5 nariams, kurie karo metu yra pavargę ir privalo pagelbos. Jau pereitame posėdyje buvo plačiau kalbėta apie vakarinius kursus suaugusiems. Dabar pirmininkas pranešė, jog, ko reikėjo tam dalykui įvykinti, esą jau padaryta. Taigi ketina duoti pamokų „skaitymo, rašymo, skaitliavimo ir pradedančiosios geografijos bei istorijos“, po du vakaru savaitėje. Kun. Šnapštys toliau pranešė, jog atgaivinti draugijos chorui ir orkestrui trūksta trijų instrumentų ir orkestro vedėjo. Susirinkimas sutiko duoti iš bendrojo iždo tam reikalui, kiek reikės, pinigų. Sekamąją savaitę būsianti draugijos šventė, prie kurios jau esą tinkamai prisirengę visi, kurie turi vaidinti, šiaip ką atlikti. Toliau dar buvo sumanyta prie draugijos įsteigti darbininkams tarpininkaujamąjį biurą, kuris ypač nariams parūpinsiąs tinkamo darbo ir vietų. Pirmininkas prižadėjo įteikti valdžiai tam tikrą prašymą, kad tasai svarbus darbas kuo greičiausiai vyktų. Galop pirmininkas nurodė dar nelemtą agitaciją iš lenkų arba lenkų inspiruotų sluoksnių. Tieji nešvarūs elementai, dengdamiesi dargi aukštesnės bažnyčios valdžios vardu, – žinia, darydami tai melagingu būdu, stengiasi sukelti lietuvių darbininkų sluoksniuose vaidų ir nepasitikėjimą valdžia ir Lietuvos Taryba. Renka dargi parašų, su kokiais klastingais paaiškinimais, kurie esą sunaudojami, turbūt, lietuvių visuomenei žalingiems tikslams! O esą ir tokių tamsuolių, kurie pakliūva į tųjų nešvarių elementų spąstus ir duodasi perkalbėti ir jiems patarnauja. Pirmininkas griežtai persergė visus narius, kad saugotųsi tokių tamsių agitatorių ir patarė verčiau pasirūpinti kuo veikiausiai užkirsti kelią tam jų darbui. Pirmininkas dar pranešė, kad Jo Malonybė, Žemaičių vyskupas, linkėdamas palaimos ir geriausios kloties draugijos darbams, esąs padovanojęs draugijai 100 markių. Susirinkimas su gilia padėka priėmė Jo Malonybės dovaną ir paskyrė tris narius, kurie asmeniškai išreikštų tam aukštam dvasiškam globėjui draugijos vardu padėką už jo rūpesnius ir dovaną, ir paprašytų, kad ir toliau suteiktų naudingiems draugijos darbams savo dvasiško palaiminimo ir paramos. Tuo posėdis ir užsibaigė.

Šančiai, XX a. pr.


Šaltinis: Šv. Juozapo draugija. (1918, Vasario 2). Dabartis (15), p. 3. [žiūrėta 2018-01-19] Prieiga internete http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23983&seqNr=3