1918 m. sausio 29 d. | Kazys Pakštas | Laiškas Amerikos lietuviui, darbininkui K. Montvidui dėl negautos 50 dolerių aukos

Gerbiamasis Tamista,
Labai malonu, kad Tamista aukavote ir dar prižadate aukauti Tautos Fondan, bet nuo kun. Ežerskio Tamstos aukų aš dar negavau. Tikiuos, kad jis užsimiršo. Jeigu jam priminsite, tai gal atsiųs.
Geriausia aukas siųsti tiesiog sekretoriui, o ant „money order“ užrašyti iždininko (B. Vaišnoros) vardą. Lauksime Tamstos aukų ir jau dabar tariame nuoširdų ačiū vardan nelaimingos Lietuvos.

Su tikra pagarba, K. Pakštas

 


Šaltinis: Atgimimas, 1918, Nr. 11, p. 6.