1918 m. sausio 29 d. | Richard von Kühlmann | Pareiškimai Brest Litovsko derybų klausimu

Trockis man du kartus yra atvirai pasakęs: Rusijos vyriausybė neturi kito pamato, kaip tiktai jėgą. Bolševikai ir tesiremia tiktai žiauria jėga; jų prirodymai – tai armotos ir šaudomos mašinos. Bolševikai gražiai mokins, bet tikrasis jų veikimas yra kitokis. Tatai parodo jų darbai Suomijoje ir steigiamajame Rusijos susirinkime.

Trockis man du kartus yra atvirai pasakęs: Rusijos vyriausybė neturi kito pamato, kaip tiktai jėgą. Bolševikai ir tesiremia tiktai žiauria jėga; jų prirodymai – tai armotos ir šaudomos mašinos. Bolševikai gražiai mokins, bet tikrasis jų veikimas yra kitokis. Tatai parodo jų darbai Suomijoje ir steigiamajame Rusijos susirinkime.
[…]
Mes kelissyk esame kalbėję su rusais apie užimtųjų kraštų dalyvavimą taikos tarybose Lietuvos Brastoje. Mes esame išreiškę, jog užimtųjų kraštų atstovai tarybosna tebus galima įleisti tiktai tada, kada pripažins susidariusių valdijų atstovais. Bet Trockis nebenorėjo užsiimti šituo dalyku. Taigi išrišimas to klausimo pareina nuo rusų.
[…]
Socialistų atstovas Davidas nurodė į tai, jog Lietuvos Taryba – kurios sudarymas, taip sakant, yra įvykintas mūsų atsakomybe – yra sudaryta tikrai protingai ir teisiai. Iš šito pasakymo aš sprendžiu, jog jūs mumis pasitikite, kad mes varydami darbą toliau, statysime ant tų pamatų, kurie yra pripažinti tikrais ir tinkamais sudaryti lietuvių atstovybei.
Aš turiu užginti ir tą nuomonę, kad tai mes skleisti šalies valdymosi įstaigų buičiai ketiną laukti ligi karo užbaigos. Kiek tik bus galima mes tatai norime sutaikyti su kariuomenės reikalais ir, atsižvelgdami į sunkų padėjimą, prieš įvykstant taikai su Rusija, jau dabar, karo metu, stengtis vykinti šitą skleidimą.
[…]
Vokiečių politika jokiu būdu ir jokiame padėjime nesivaduosianti netikusiomis policijos varžomomis įmonėmis, kurios bent kiek gaišintų laisvą, atvirą pri prietelišką padėjimą tarp Vokietijos ir pakraštinių tautų, kokio mes norime, nes tatai tik iššauktų visai priešingų pasekmių.

Richard von Kühlmann pasirašo Brest-Litovsko taikos sutartį, 1918 m. kovo 3 d.


http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23947&seqNr=1
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23947&seqNr=2