1918 m. sausio 29 d. | Rusijos komunistai

Jau tik užmetus akį, galima matyti, kad tai ne socializmas, dėl kurio būtų galima ginčytis, o tiktai baisiausias komunizmas. Jau nuo pirmo pabandymo jį įvesti turi sustoti visas ūkio gyvenimas, per ką sunyksta visokis galimumas ką uždirbti ir turi iškilti badas ir sugriūti valdija.

Iš Petrapilės agentijos telegramų jau žinome programą, kurią Sverdlovas bolševikų vardu buvo paskelbęs steigiamajam susirinkimui. Turinys dabar aiškiai parodo, kad čia kalbama apie tikrą komunistišką programą, paimtą labiausia iš fransų komunizmo. Tik reikia įsivaizdinti, kokį jis turėjo padaryti įspūdį į Rusijos atstovus, kurių galvoje dar yra užsilaikę nuovokos apie gyvenimą. Savo užreiškime steigiamasis susirinkimas štai ką nutaria:

a) Susocializuoti žemei iš žmonių visa žemė tampa atimta ir visas žemės ūkis pripažintas bendra tautos nuosavybe; jis tampa atiduotas dirbančiųjų rankosna, išsilyginamaisiais naudojimo dėsniais. Visos girios, laukai ir vandenys, kas tik svarbu valdijai, taip pat gyvasis ir negyvasis inventorius, visi dvarai ir ūkio įstaigos tampa tautos nuosavybe.

b) Tarybos įstatymas darbininkų kontrolei ir apsaugojimui dirbančiųjų nuo išnaudojimo tampa patvirtintas; tai yra pirmas žingsnis paversti fabrikoms, kalnų kasykloms, geležinkeliams ir kitoms gaminimo ir gabenimo įstaigoms į darbininkų-kareivių – į ūkininkų tarybos nuosavybę.

c) Pavertimas visų bankų į darbininkų ir sodiečių valdijos nuosavybę tampa patvirtintas, kaipo sąlyga atvadavimo dirbančiųjų sluoksnių iš kapitalistų jungo.

d) Panaikinti nedirbantiesiems luomams, tampa įvesta visuotinė prievarta dirbti.

Jau tik užmetus akį, galima matyti, kad tai ne socializmas, dėl kurio būtų galima ginčytis, o tiktai baisiausias komunizmas. Jau nuo pirmo pabandymo jį įvesti turi sustoti visas ūkio gyvenimas, per ką sunyksta visokis galimumas ką uždirbti ir turi iškilti badas ir sugriūti valdija. Dabar suprasime, kodėl dargi tie žmonės, kurie save vadina socialistais revoliucionieriais, nenorėjo priimti tos programos, kuri tapo jiems pakišta su griežtu reikalavimu nesipriešinti tautos kamisorių galybei ir nedaryti jokių nutarimų. Jei visoje Rusijoje dar neviešpatauja anarchija, tai tik todėl, kad bolševikų valdžiai dar nepavyko šita beprotiška teorija išvesti praktikon, ir visur ji atsitrenkė į rusų piliečių atsparumą. Jei bolševikai, kaip tatai išrodo, perlauš tą atsparumą, tai per jų radikalizmą sugrius visa Rusija.

Šaltinis: Dabartis, 1918, Nr. 13, p. 4.
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23947&seqNr=4