1918 m. sausio 30 d. | Suomija ginasi nuo bolševikų

Suomijos piliečių gvardija nuginklavo visus Suomijos žiemiuose [šiaurėje – red.] buvusius kareivius rusus, iš viso kokius 5 tūkstančius vyrų.

Vienas rusų jūreivių skyrius, kursai iš Petrapilės važiavo Suomijos pajūrin savo laivan, traukinyje liko užpultas baltosios gvardijos. Daug sužeistų šūviais jūreivių vėl turėjo grįžti Petrapilėn. Raudonosios rusų gvardijos it artilerijos pasiuntė Viborgan. Sulig Suomijos senato plano, suomių tauta rengia savo kariuomenę iš 80 tūkstančių kareivių.

Ir Švedijoje labai piktinasi bolševikų valdžios pasielgimu su Suomija, kurios nepriklausomybę prieš dvejetą savaičių ta pati valdžia yra pripažinusi. Bet gyvenantieji Stockholme suomiai pagalbos tikisi ne tiek iš Švedijos, kiek iš Vokietijos.

 

Vokiečių kariai Helsinkyje, 1918 m.


Šaltinis: Suomija ginasi nuo bolševikų. (1918, Vasario 2). Dabartis (15), p. 2. [žiūrėta 2018-01-19] Prieiga internete:

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23983_2