1918 m. sausio 31 d. | Jonas Vaitkus | Mūsų kooperacijos uždaviniai

Kooperacija tai visuomenės kova su buržuaziniu kapitalizmu prekyboje ir pramonėje. Iš vienos pusės stoja buržuaziniai sluoksniai su savo kapitalu, iš antros pusės – plačioji visuomenė, darbininkai ir ūkininkai valstiečiai su savo kooperacija.

Kiekvienam yra aišku, kaip sunki kova reikia išlaikyti kooperacijai, nes buržuazinis kapitalas jau nuo seniau yra suorganizuotas ir įpratęs prekyboje ir pramonėje. Sulyginant su juo, kaip menka išrodo mūsų jaunoji kooperacija! Kiek reikia užtat jai turėti susipratusių narių, kad nežuvus toje sunkioje kovoje, ne tik nežuvus,  bet ir laimėjus ją.

Demokratija kovoja su biurokratija ir despotizmu (priespauda) valstybėje, reikalauja lygių visiems teisių. O mūsų kooperacija turi kovoti su kapitalizmu, kad nebūtų naudojama plati visuomenė. Ji stengiasi, kad iš pramonės ir prekybos turėtų pelno ne tas, kursai turi kapitalo, bet tas, kursai yra gamintojas, darbininkas.

Kooperacijoje turi visi lygias teises: vyrai ir moterys, turtingieji ir biednieji, nes jos reikaluose kiekvienas narys, nežiūrint lyties, luomo, pajaus didumo turi tik vieną balsą. Priešingai esti kapitalistinėje akcininkų bendrovėje, kur vienas kelių akcijų (įdėlių, pajų) savininkas turi tiek sprendžiamųjų balsų, kiek jis turi pirkęs akcijų. Žodžiu, kooperacija rūpinasi visuomenės gerove, kapitalizmas gi atskirų žmonių pelnu.

Kooperacijos kova eina visame pasaulyje; ji plėtojasi visose šalyse, ypatingai gi ji įsivyravusi yra Anglijoje, kur ji turi net savo dirbtuves, fabrikus, didžiulius prekybos namus.

Lietuvoje kooperacija dar tik nesenai pradėjusi smarkiau plėtotis, prieš kokią dešimt metų, tačiau ir tuo trumpu savo gyvavimo metu ji daugiausia turėjo reikalo su detaline (smulkiąja) prekyba, tačiau ji buvo rimtas konkurentas svetimtaučių prekybai Lietuvoje, kurie įvairiais būdais stengėsi mažinti jos vertę visuomenės akyse.

Tačiau visuomeninis supratimas neleido žlugti kooperacijai ir kad ne tas pasaulio karas, šiandien mūsų kooperacija vestų didžiąją (grosistų) prekybą, nes paskutinį laiką buvo išgautas leidimas kooperacijoms įstaigoms dėtis į sąjungą ir steigti savo centralinius sandėlius. Dabar vėl tenka išnaujo gaivinti mūsų kooperaciją. Reikia tik skubintis, kad, karui pasibaigus iš pirmų dienų kooperacija plačiai pradėtų darbą.

Kooperacijos darbininkų dienos uždavinys – jau dabar, nelaukiant karo pabaigos, gaivinti vartotojų draugijos, kur jų gi nebuvo – steigti naujos. Vartotojų draugijų valdybos privalo pasirūpinti sušaukti visuotinius narių susirinkimus, aiškinti mūsų kooperacijos ateitį, ruošti kooperacijos kapitalą vartotojų draugijų sąjungai. Žodžiu, tolimesnis vyriausias mūsų uždavinys – tai sudarymas bendros vartotojų draugijų sąjungos su savo centraliniu sandėliu ir kooperacijos banku.

Sąjunga turėtų pasirūpinti, kad visas importas (įvežimas) ir eksportas (išvežimas) būtų kooperacijos rankose. Dėl to ji privalo:

a) steigti savo skyrius – kontoras Lietuvoje ir užsieniuose,

b) steigti fabrikus, dirbtuves daugiausiai reikalaujamų daiktų, kaip antai: dektukų, muilo ir t. t.,

c)turėti tam tikrą žinovų tyrėjų skyrių, kuris dabotų ir tyrinėtų mūsų prigimties turtus, kurie paskui galėtų būti tik kooperacijos naudojimui.

Kooperacijos banko gi uždavinys būtų:

a) sutraukti visą lietuvių kapitalą į krūvą, idant lietuvių pinigai tarnautų Lietuvos tautinei prekybai ir pramonei, kad iš jo pelnytųsi patys lietuviai.

b) remti Lietuvos prekybą ir pramonę, kuriamą kooperacijos pagrindu.

c) remti savo narius, padedant jiems ūkį susikurti.

ir d) supirkinėti žemę ir paskui naudoti ją kooperacijos pamatais.

Nurodytieji čia uždaviniai, žinoma, nėra galutiniai, jie gali būti mainomi ir keičiami. Svarbu čia tik išgirsti mūsų kooperacijos veikėjų nuomonė.

Lai tat atsiliepia laikrasčiuose vartotojų draugijų veikėjai. Pasidalyję, savo mintimis spaudoje, ilgainiui gautume progos ir gyvu žodžiu tam tikrame suvažiavime plačiau kooperacijos reikalais pasitarti ir savo darbą nusistatyti.

J. Vaitkus

 


Šaltinis: Mūsų kooperacijos uždaviniai. (1918, sausio 31). Lietuvos Aidas 14 (62), p. 1-2. [žiūrėta 2018-01-29]

Prieiga internete:

http://www.epaveldas.lt/vbspi/content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_66464_1&mc=N

http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_66464_2