1918 m. sausio 31 d. | Paskutinės žinios: neramumai Europoje

Revoliucija Suomijoje

X Suomijoje kilo proletariato (darbo žmonių) revoliucija. Socialistų Komisija sekmadienio vakare apskelbė revoliuciją, reikalaudama, kad visa valdžia būtų tik darbininkų ir jų organų rankose. Vyriausioji darbininkų komisija paskelbė karo stovį ir uždraudė visiems, išskyrus raudonosios gvardijos kareivius, turėti ginklų. Pasipriešinimai revoliucijai baudžiami kuo aštriausiai. Sausio 29 d. paskelbtas visuotinas streikas. Tedirba vien elektros ir dujų dirbtuvėse, taipo pat aptiekose ir ligoninėse.

Tvarkos žiūri raudonoji gvardija ir milicija. Miesto įstaigas užėmė raudonoji gvardija. Baltosios gvardijos kareiviai ir senatoriai yra suimti.

X Švedų telegrafo biuras praneša sausio 28 d.: Nuo vakar dienos raudonoji gvardija, remiama rusų kareivių, turi užėmusi visus Suomijos pietus. Helsinkiuose bolševikai paėmė į savo rankas telegrafą bei kitas miesto įstaigas ir pasiskelbė miesto valdovais.  Suomijos žiemiuose baltajai gvardijai pasisekė atremti raudonąją; tenai, palyginamai, yra ramu.

X Sausio 27 d. raudonoji gvardija apšaudė kulkosvaidžiais kelis namus miesto vidury. Tebuvo betgi nedaug sužeistų ir užmuštų. Rusų kareiviai tuo tarpu nesikiša. Torajoki ir Karisalmi geležinkelio tiltai sudraskyti.

Helsinkis, 1918 m.

Vidaus kovos Rusijoje

X Bolševikų įgaliotinis praneša, kad liaudies komisarai toliau nesitarsią su Ukrainos Rada. Taika ir ramybė esą tegalėtų būti Ukrainoje, kai būsiąs  pašalintas buržuazijos viešpatavimas, o įsigalėsianti naujoji socialistų Rada. Ukrainos bolševikai taisą savo kariuomenę. Netrukus esąs laukiamas didelis mūšis apie Kievą. Kišeneve esą suimti Rumunijos konsulas ir 14 aficierių.

X <Tagl. Rund> praneša iš Petrapilio: Netoli Nikitinsksko tarp kazokų ir bolševikų vėl kilęs mūšis. Ties Brailovu ir Kozietinu bolševikai buvę sumušti. Ukrainiečiai paėmę Korestoną (?) Vitebsko pulkas sudėjęs ginklus ir pasisakęs nenorįs muštis su Kalėdinu. Charkovas yra apsuptas nuo pietų ir vakarų šalies. Ukrainiečiai paėmę taip pat Nikolajevą. Vyriausiasis Ukrainos sekretorijatas išleidęs įsakymą, kad rusų kariuomenė, atidavusi ginklus, galinti išeiti iš Ukrainos. Tūkstančiai rusų bėga į Rusiją.

X Irkutske bolševikai 8 dienas mušėsi su vietiniais gyventojais. Prisidėjus Irkutsko garnizonui, bolševikai buvę sumušti. Keli tūkstančiai yra paimti nelaisvėn.

Bolševikų politika

Centralinė <Sovjetų> Komisija ir kairieji socialistai revoliucionieriai sutarę sekti naujų politikos dėsnių, būtent tuo tarpu nekariauti ir nedaryti taikos.

Streikas Bavarijoje

X <Tagl. Rundschau> rašo: Bavarijoje steikas esąs kaip ir pabaigtas. Jis nesitesęs nė dienos. Nurenberg’e ir Furth’e darbininkai pirmadienį buvo nutarę steikuoti, bet antradienį ir trečiadienį vėl pradėję dirbti.

Prieš sukilimą Lenkijoje

Lenkijos amatininkų sąjungos pirminkas kreipęsis į Lenkijos darbininkus, ragindamas neklausyti mėtomų atsišaukimų ir nekelti sukilimo. Valdžia paskelbusi, kad ji visokiomis priemonėmis stengsiantis užslopinti riaušes. Todėl sukilėliai galėtų turėti daug nesmagumų. Be to sukilimas neduosiąs ir nepadauginsiąs maisto. Atsišaukimas baigiamas taip: <Neikite tad prie Lenino ir bolševikų, bet būkite ramūs ir protingi. Atlikite jums pavestą darbą ir nekelkite maišto>.


Šaltinis: Paskutinės žinios.(1918, sausio 31). Lietuvos Aidas 14 (62), p. 1. [Žiūrėta 2018-01-30]

Prieiga internete http://www.epaveldas.lt/vbspi/content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_66464_1&mc=N