1918 m. sausio 5 d. | Jan Kucharzewski | Apie Lietuvos klausimą

Savaime suprantama, kad mes ir lietuviams pripažįstame apsisprendimo teisę, nors Lietuva ir Lenkija metašimčius gyveno susijungusios. Gvildenant šitą klausimą, reikia atsižvelgti ir į tai, kad ne visa kas, kas politikos ir geografijos žvilgsniu priskaitoma prie Lietuvos, priguli ir etnografinei Lietuvai. Čia pažvelgsime į Vilniaus sritį, kame tiktai mažas gyventojų skaičius tėra lietuviai. Šitam klausimui Lenkijos valdžia yra susirinkusi daug statistiškos medžiagos. Galima laukti, kad dėl Lenkijos-Lietuvos klausimo bus dar daug svarbaus tarimosi.Šaltinis: „Dabartis“, 1918 sausio 5 d., nr. 3, p. 2.

http://www.epaveldas.lt/