1918 m. sausio 7 d. | Lietuvos Taryba | Reikalinga tuojau paskelbti nepriklausomą Lietuvą

Smetona primena, kad jau gruodžio 11 d. Taryba yra vienu balsu nusistačiusi, kad reikalinga tuojau paskelbti nepriklausomą Lietuvą. Dėl sąlygų reikėtų ir galima būtų pasiderėti, bet tik ne su vietinės valdžios atstovais.

Lietuvos tarybos IV sesijos pirmo posėdžio.
Posėdžio pradžia 6,5 val. vakaro. pirmininkauja Smetona.
Neatvyko: Banaitis, Dovydaitis, Malinauskas, Mironas, Narutavičius, J. Šaulys

Smetona ir Stulginskis daro pranešimus apie kelionę į Muencheną ir Berlyną. Toliau svarstomas klausimas dėl rytdienos Tarybos oficialinio posėdžio.

Vileišis mano, kad rytoj oficialiniame posėdyje Taryba turėtų padaryti tik Nepriklausomos Lietuvos paskelbimą.
Staugaitis mano, kad neturėtų būti jokios puotos, vaišinimo ir t. t.

Vailokaitis mano, kad paskelbiant nepriklausomybę, Lietuvos Taryba turėtų gauti kokių nors tvirtų pasižadėjimų dėl valdžios perėjimo į Lietuvos Tarybos rankas. Taryba privalo aiškiai pabrėžti, ko Lietuva nori.

Vileišis mano, kad jei Taryba, paskelbus nepriklausomą Lietuvą, negaus į savo rankas jokios valdžios ir viskas paliks taip, kaip pirma, tai bus patiektas Lietuvos nepriklausomybės obalsis.

Staugaitis mano, kad ta proga reikėtų pastatyti reikalavimus, idant sulaikius tautos turto naikinimus.

Kun. Šaulys pasiūlo pirma nuspręsti, ar skelbti Lietuvos nepriklausomybę, ar ne, o paskui kokius statyti reikalavimus. Įvykęs susirinkimas Kaune pareiškė reikalavimų, kad kuo greičiausia būtų paskelbta Lietuvos nepriklausomybė.

Klimas mano, kad reikia paskelbti Lietuvos nepriklausomybė, o reikalavimai išdėstyti pirmininko kalboje.

Smetona primena, kad jau gruodžio 11 d. Taryba yra vienu balsu nusistačiusi, kad reikalinga tuojau paskelbti nepriklausomą Lietuvą. Dėl sąlygų reikėtų ir galima būtų pasiderėti, bet tik ne su vietinės valdžios atstovais. Reikia skyrium svarstyti klausimas apie mūsų reikalavimus. Oficialinio posėdžio dienotvarkė turėtų būti:
a) pasiskelbimas,
b) mažumų klausimas,
c) žmonių sąrašo klausimas.
Posėdis baigtas 9 val. 25 min.

Šaltinis: Eidintas A., Lopata R. Lietuvos Taryba ir nepriklausomos valstybės atkūrimas 1914-1920 metų dokumentuose, Vilnius, 2017; p. 325-326.