1918 m. sausio 7 d. | Petras Klimas | Dienoraštis: Kas valanda kitaip

Prieš susirenkant Tarybai, prezidiumas kalbėjosi dėl dienotvarkės. Gauta žinia iš Mltverw, kad rytoj 3 val. būtų viešas posėdis dėl proklamacijos. Vileišis ir Kairys netiko tokiam greitam “upui”. Pas juos kilo daug abejojimų, ar apskritai verta skelbti. Atsidėjome 5-6 val. Pasakėme, jog bus. Tai mūsų pačių reikalas. Vileišis vakare (priruošiamame Tarybos posėdyje) stojo griežtai prieš tai (seniau jis griežtai reikalavo, kad būtų skelbiama!) Kas valanda kitaip. Vailokaitis taip ėmė svyruoti: girdi, vokiečiai nori, tai tur būti negera kas; reikia prisidėti… Kiti už. Rytoj pakalbėsime dar dėl Sm. kalbos, kaip įvado proklamaciją, kaip ji buvo sutarta XII. 11 d. Kaune.

Vorwarts vėl juokų daro su Liet. Taryba. W.T.B (Wolffs Telegraphisches Buro – Wolffo žinių agentūra (vokiečių) pirmiau pranešusi, kad Šveicarijos ,,Staatsrat” daro nepriklaus. pareiškimą. Paskui Smetona “Das Neue Litauen’e” pranešė vėl, kad ne “Staatsrat”, bet “Nationalrat”, ir tai Taryba yra aukščiausia instancija. Vėl “Das Nue Litauen pridėjo, kad “Nationalrat” vis tik esąs aukščiausia įstaiga pasityčiojimų ir dar kartą pabrėžia, kad tuose kraštuose reikia tikros atstovybės.


Šaltinis: Petras Klimas, Dienoraštis 1915-1919, Chicago, 1988 m. p. 216.