1918 m. spalio 2 d. | Nauji kasinėjimai pas Rudaminius

Jau seniau buvome pranešę apie kasimus pas Rudaminius (Uzdominą), Marijampolės apskrityje. Paskui ten dar daugiau kasinėjo ir vėl atrasta daug naujų daiktų.

Jau seniau buvome pranešę apie kasimus pas Rudaminius (Uzdominą), Marijampolės apskrityje. Paskui ten dar daugiau kasinėjo ir vėl atrasta daug naujų daiktų. Paprašius apskričio viršininkui vyr. leitenantui Šmutter, apie tai Seinuose buvo laikomas pranešimas ir rodomi tie radiniai.

Kasinėjo tik tris dienas, gegužio 23 bei 25 d. ir birželio 15 d., bet atrado gana daug daiktų. Todėl anas sursenos gadynės germanų-gotų apsitvirtinimas turi mokslininkams gan didelės verčios. Daugiausia buvo rasta pirmiau iškastoje duobėje A, kuri palei pylimą liko paplėsta į žiemos [šiaurės] vakarus 6 metrais, į vasaros rytus [pietryčius] 4. Į žiemos vakarų kraštą, 1 ½ metro nuo pylimo, iškasta dar nauja duobė (D). Ten rasta smailusis galas geležinės vilyčios ir peilio stungis. Čia rasta ir sulūžęs 8 metų vaiko žandikaulis ir kiaušo dalių, taipo jau ir arklio dančių ir arklio žandikaulio dalių.

Kur kas daugiau radinių teko iškasti didžiausioje duobėje. Žiemos rytų linkui pailgintame iškase pastebėta sena puodų degykla. Puodžiaus pečius sukrautas iš stambių akmenų. Ten šalia gulėjo daugelis puodų šukių, išrašytų tiesiomis ir banguotomis linijomis. Vienas puodas tikrai dailus, net sulig dabartinio mūsų skonio. Jame dar rasta anglių, kuriomis puodas buvo degintas. Kitas rykas dar visai neužbaigtas ir nedegintas.

Minėta tai, kad šįkart teko iškasti ir žalvarinių daiktų. Labai dailus esti vienas apyrankis (18 cm ilgio, 1 cm pločio) reguliariais brūkšniuotais padailinimais. Kitas apyrankis kur kas paprastesnis – esti supintas iš trijų žalvario vielų. Čia pat gulėjo iš trijų šakų supintas ilgas žalvarinės vielos galas, kuris vienok tuoj perlūžo, nes buvo labai surūdijęs. Tubūt iš tos vielos manė padaryti kaklaryšį. Iš ginklų – rado penkias įvairios rūšies vilyčias, viena jų buvo aplenkta.
Be to ten atrastas sulūžęs kirvis, trys peilio stungiai, vienas geležinis durklis, prie kurio su žalvario vielos pagalba buvo pritaikintas plonas medinis kotas. Iš ūkio daiktų rasta pjautuvas, kaltas, įnagis medžių išdirbimui ir išgręžtas kaulo gabalas, kuris gal ir bus derėjęs pasišveitalu. Tarp kitų radinių buvo du žmogaus blauzdikauliu, taipo jau po vieną arklio, šerno ir zuikio dantį. Juos rado ties ugniavietėmis.

Visi tie daiktai rasti apie dvejetą metrų giliai žemėje, taigi, be abejo, jie visi ir paeina iš to paties laiko. Gilumo apie pusę metro atrado dar vieną peilio stungį ir panašų į kaltą įnagį. Matyti, kad tuodu daiktu turi apie du-tris šimtus metų.

Kasinėjimai dar neužbaigti. Bet iki šiol pagal iškastus daiktus štai kas žinoma.

Gotai-germanai, kurie pirmame bei antrame metašimtyje, Kristui užgimus, įsikūrė Rudaminių apsitvirtinimą, kas link ginklų jau priklausė prie geležinės gadynės. Moterų pasišveitalai ir ruošos daiktai dalinai dirbti iš geležies ir žalvario. Mirėlius tąsyk nedegindavo. Žmonės šalia jautienos bei kiaulienos maitinosi ir arkliena. Mėsą ne tik virdavo bei kepdavo, bet irgi rūkydavo. Tą rodo dažnai atrastos sugruzdėjusios kadugio uogos. Moliniai rykai savo pagražinimais rodo gan aukštą dailės pakilimą. Pagal tą visą apie to laiko senuosius gotus sprendžiama, kad jie tąsyk užsiimdavo žemės ūkininkavimu, taipo jau ir buvo drūčiai karingi. Tąsyk jie dar buvo nesusipažinę su graikų ir romiečių kultūra.

Amtsvorsteher Bierbaum, Lodzėje.

Rudaminos piliakalnio su bažnytkaimiu vaizdas iš pietų. 1867 m. graviūra.


Šaltinis: Nauji kasinėjimai pas Rudaminius. (1918, Spalio 2). Dabartis (152), p. 3. [žiūrėta 2018-09-30] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23962_3