1918 m. spalio 3 d. | Sportas Lietuvoje

Sveikatos ir pedagogikos žvilgsniu taisyklinga gimnastika yra įmonė auklėti kūnui ir sielai. Kad padarius pradžią, Lietuvoje reikalinga įsteigti „phiziškos lavinimo įstaigos“, kur privalėtų mokintis būsiantieji gimnastikos mokytojai. Vilniaus sveikatos reikalų komisija nori tą sumanymą įvykinti.

Lenkijoje šiomis dienomis dalyvaujant švietimo ministeriui ir aukštiems dvasininkams buvo pirmasis sportininkų susirinkimas, kuriame tarėsi apie sporto plėtojimąsi. Lietuvoje taipo jau atkreipę domę į sportą: miklinti jauniems ir suaugusiems. Ligi šiol Lietuvoje mažai tebuvo atkreipta į kūnišką jaunimo aukėjimą, o kadangi lietuviai abelnai yra laukininkais, papratę žemės darbui vartoti savo kūno jėgas, tai ir nepastebėjo tvarkio [tvarkingo] gimnastikos ir sporto auklėjimo. Karo prityrimai bei vokiečių kareivių pavyzdys ir Lietuvoje padarė atmainų. Lietuvių inteligencija, kuri rūpinasi švietimo tarpe papildymu, dabar viešai skatina prie sporto, ką už būtinai reikalinga laiko. Sveikatos ir pedagogikos žvilgsniu taisyklinga gimnastika yra įmonė auklėti kūnui ir sielai. Kad padarius pradžią, Lietuvoje reikalinga įsteigti „phiziškos lavinimo įstaigos“, kur privalėtų mokintis būsiantieji gimnastikos mokytojai. Vilniaus sveikatos reikalų komisija nori tą sumanymą įvykinti. Mano sušaukti visus lietuvius gimnastikos ir sporto mokytojus, kurie sutinka dirbti prie sporto auklėjimo.


Šaltinis: Sportas Lietuvoje. (1918, Spalio 3). Dabartis (153), p. 3. [žiūrėta 2018-10-01] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23971_3