1918 m. spalio 5 d. | Bėglių stovykla Dinaburge

Visi tos įstaigos butai aprūpinti elektros šviesa ir iš dalies net kanalizacija.

Dinaburge [Daugpilyje], kur buvo tiktai bėglių liogeriai, dabar įtaisytas karantinas, į kurį patalpinti buvusieji liogeriai. Kas buvo tikrai reikalingu. Svarbu žinoti, jog Dinaburge pasibaigia siaurieji Vokietijos bėgiai ir prasideda platieji rusiškieji. Todėl visi grįžtantieji bėgliai tur sustoti Dinaburge nors ant trumpo laiko, idant perlipus į kitą traukinį. Kad prašalinus laiko gaišinimą ir dėlei maisto pagaminimo sąlygų, taipo jau ir valdžiai reikalaujant, bėgliai atvykusieji Dinaburgan ne kurį laiką turi praleisti karantinoje.
Stovykla išbudavota toje vietoje, kur pirma buvo rusiškas kariškasis vasarinis lazaretas. Vieta jo puikiausia. Prie pat didelio, gražaus Šunja ežero, puikiausiame parke su aukštais lapuotais ir skujiniais medžiais, randasi daugybė išmėtytų barakų, klėčių, daržinių, tvartų, pastogių, 2 valomosios įstaigos ir t.t., ir tą visą padirbo daugybės amatininkų tam tikriems tikslams. Dėl 3000 grįžtančių bėglių čionai padirbta prieglauda, daugiausiai kaipo minių butai – ilgose salėse, bet yra ir mažesnių kambarių dėl žmonių iš aukštesnių luomų. Šita įstaiga gali didžiuotis išutinėjamąja vieta, kur apie 500 žmonių į dieną pasiliuosuoja nuo nemalonių gyvulėlių. Dviejose didžiose virtuvėse milžiniškuose katiluose atskirai verdamas valgis dėl jau perėjusių išutinėjamąją įstaigą ir dėl laukiančių; abelnai aštriai prižiūri idant ypatos jau išutinėtos nesusisiektų su neišutinėtomis. Sergantiems limpamomis ir lengvomis ligomis paskirti tam tikri barakai.

Visi tos įstaigos butai aprūpinti elektros šviesa ir iš dalies net kanalizacija. Tam tyčia padirbti rusų bėgiai tarnauja bėglių atvežimui ligi stovyklos ir paskiaus grąžinimui ligi Rygos stoties, iš kur jie toliau keliauja. Gydytojas turi savo tarnybišką butą kartu su komendantu stovyklos aficierių namuose; sergančiųjų sesuo, kurios pagelba labiausiai reikalinga gimdančioms, greit pribus iš tėvynės. Visas įtaisymas stovyklos, esančios po valdžia Dinaburgo komendanto, atsižymi platumu užmanymo ir pavyzdingu jo išpildymu ir gali tarnauti kaipo liudininkas aukštos vokiečių dvasios, ir jų nepailstančio darbo.

Daugpilis, XX a. pr. (nuot. https://deepbaltic.com/2016/07/18/dillwyn-smith-through-daugavpils-windows-to-rothko/)


Šaltinis: Bėglių stovykla Dinaburge. (1918, Spalio 5). Dabartis (155), p. 4. [žiūrėta 2018-10-01] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23975_4