1918 m. vasario 10 d. | Kas darosi Igaunijoje

Nakčia iš vasario mėnesio 9 į 10 dieną Revelyje, paliepus valdantiems bolševikų darbininkų bei kareivių tarybos kamisoriams, raudonoji gvardija iškrėtė 600 igaunių bajorijos būtų ir suėmė viršaus per tūkstantį vyrų bei moterų.

Vienas iš Revelio [Talino] pargrįžęs igaunis štai ką praneša apie tai, kas darosi Igaunijoje [Estijoje]. Nakčia iš vasario mėnesio 9 į 10 dieną Revelyje, paliepus valdantiems bolševikų darbininkų bei kareivių tarybos kamisoriams, raudonoji gvardija iškrėtė 600 igaunių bajorijos būtų ir suėmė viršaus per tūkstantį vyrų bei moterų. 650 vyrų uždarė elevatoriuje. Nė vienas bajoras nebeturįs jokių teisių, todėl turės būti suimamas. Kas bajorą priglaus, tą baus kalėjimu ir praras savo turtus. Tatai paliečia ypač Igaunijos turtuolių luomus. Šitiems piliečiams ir ūkininkams yra prikaišiojama, kad jie esą rengę priešingą revoliuciją ir bendrai dirbę su ten gyvenančiais bajorais vokiečiais. Visuose Igaunijos miestuose paskelbtas karo stovis. Rinkimus steigiamajin Kuršo seiman, kuriuose bolševikai pralošė, jie paskelbė netaisyklingais. Žymesnieji Igaunijos asmenys bei piliečių partijų vadai yra suimti. Jų leidžiamieji laikraščiai uždrausti. Raudonoji gvardija pradėjo gaudyti ir ūkininkus.


Talinas, 1918 m.


Šaltinis: Kas darosi Igaunijoje. (1918, Vasario 21). Dabartis (23), p. 1. [žiūrėta 2018-01-23] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23984&seqNr=1