1918 m. vasario 10 d. | Oleksandr Sevryuk | Taika su Ukraina

Nuo šios dienos Ukrainos respublika – naujai gimusi savastovė valdija, stojasi tarp kitų valdijų. Ji sustabdo karą savo fronte ir rūpinsis, kad visos jėgos, kurios joje glūdi, atgimtų ir kad pražystų naujas gyvenimas.

Įvykus paskutinei derybų pertraukai, jau buvo galima pasakyti, jog yra surasti pamatai taikai vidurio valdijų su Ukrainos respublika. Delegacijoms pagrįžus Lietuvos Braston, ant padėtųjų pamatų derėjosi toliau. Ačiū nepailstančiam visų delegacijų darbavimosi ir atlaidumo bei sutikimo dvasiai abiejose pusėse, vakarykščios dienos bėgyje pavyko įvykinti nuomonių vienodumas apie visus klausimus.

Ukrainos delegacijos pirmininkas Sevriukas atsiliepė šitaipo:

Su džiaugsmu mes galime ištarti, kad nuo šios dienos prasideda taika tarp vidurio valdijų ir Ukrainos. Rods, mes čionai buvome susirinkę pilni vilties, jog įvykinsime visuotinę taiką, jog padarysime galą brolius žudančiam karui. Bet politikos padėjimas yra tokis, jog visos tautos nesusiėjo pasirašyti visuotinės taikos. Tvirtai įsitikrinę, kad mes tą taiką darome plačios demokratinės mūsų minios naudai ir, kad šita taika padės iš viso užbaigti didį karą, mes pastebime, kad tas ilgas, įtemptas darbas Lietuvos-Brastoje buvo klotingas ir mes esame abiem pusėm įvykinę garbingą demokratinę taiką. Nuo šios dienos Ukrainos respublika – naujai gimusi savastovė valdija, stojasi tarp kitų valdijų. Ji sustabdo karą savo fronte ir rūpinsis, kad visos jėgos, kurios joje glūdi, atgimtų ir kad pražystų naujas gyvenimas. Po to ministeris von Kühlmannas paprašė įgaliotuosius atstovus pasirašyti po taikos sutarčia.


Ukrainos delegacija pasirašo taikos sutartį su Centrinėmis jėgomis, 1918 vasario 9 d.


Šaltinis: Taika su Ukraina (1918, Vasario 12). Dabartis (19), p. 1. [žiūrėta 2018-01-21]. Prieiga internete:  http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23979&seqNr=1