1918 m. vasario 10 d. | Paskutiniu du posėdžiu Lietuvos Brastoje

Rusija nusprendė nebekariauti ir praneša apie tai visoms tautoms ir jų valdžioms.

Vasario mėnesio 10 dieną buvusiame visuotiniame posėdyje, valdijos sekretorius von Kühlmannas priminė vieną paliepimą, kurį sulig pranešimo iš Petrapilės, vyriausia rusų kariuomenių vadovybė yra įsakiusi platinti tarp vokiečių kareivių. Rusų kareiviams yra įsakoma vokiečių kareivius sukurstyti prieš vadus, generolus ir ofisierus.

Ponas Trockis tikrino, jog tokio paliepimo jis nežinąs.
Kada komisijos pirmininko pavaduotojas pranešė, kad sutarties neįvyko, ponas Trockis štai ką apreiškė: po ilgų tarybų dabar atėjusi nusprendžiamoji valanda.

Tautos nekantriai laukia pasekmių taikos tarybų Lietuvos Brastoje. Po užsipuolimų ant pasaulio imperializmo jis štai ką patikrino: Rusija nenori grožti savo kareivių kraujo dėl vienos pusės reikalų sulig kitos. Todėl ji savo kariuomenę ir tautą paleidžia nuo kariavimo. Rusija nusprendė nebekariauti ir praneša apie tai visoms tautoms ir jų valdžioms. Ji yra paliepusi nuginkluoti visas armijas, kurios iki šiol stovėjo priešais vokiečių, austrų-madjarų, bulgarų bei turkų kariuomenes. Bet valdžia pasižada patvirtinti vokiečių bei austrų-madjarų sąlygas. Rusija matosi esanti priversta atsisakyti nuo pasirašymo po taikos sutartimi.

Valdijos sekretorius von Kühlmannas atsiliepė: karo veiksniai per ginklų sustabdymo sutartį yra pasiliovę. Tą sutartį išdildžius, jie prasidėtų savaime iš naujo. Todėl jis meldžiąs pranešti, kad Rusijos valdžia, šalia paskelbimo užbaigtojo karo stovio, teiktųsi pranešti, kur eina dabartinės Rusijos ribos, ir, ar tautos kamisorių vyriausybė norinti užmegzti teisių bei prekybos taikių tokiame pat platume, kaip tatai savaime įvyktų po karo užbaigimo. Šitie klausimai esą ypač svarbūs išrišti klausimui, ar vidurio valdijos su Rusija turi gyventi kare arba taikoje.

P. Trockis sakėsi, čia negalįs nieko pridėti.

Valdijos sekretorius von Kühlmannas patarė ateisiančiai dienai sušaukti visuotinį posėdį, kuriame bus pranešta, kaip vidurio valdijos žiūri į naujausiuosius rusų delegacijos pareiškimus.
Ponas Trockis atsiliepė, kad jo delegacija jau esanti išsėmusi visus savo įgaliojimus ir ji turinti grįžti Petrapilėn. Tolesnis tarimasis galįs būti atliekamas tiesioginiu keliu, telegrafu, kibirkštiniais telegramais arba per vidurio valdijų atstovybes Petrapilėje.
Taipo posėdis pasibaigė.


Šaltinis: Paskutiniu du posėdžiu Lietuvos Brastoje. (1918, Vasario 16). Dabartis (21), p. 2. [žiūrėta 2018-01-22] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23981&seqNr=2