1918 m. vasario 13 d. | Petras Klimas | Dienoraštis: Užgavėnėms Taryba sušaukė „blynams“ Komitetą

Užgavėnėms Taryba sušaukė „blynams“ Komitetą, redakcijas ir kt. Buvo labai sotu, bet nuobodu. Kalbų tik vos dvi. Šaulys apie krizį, Dogelis apie sunkų „Lietuvos gimdymą“. Paskui per naktį ligi 12 val. šokome „Tėvynės Sargo“ redakcijoje.

Šauliui davus telegramą iš Berlyno, kad visi Tarybos nariai suvažiuotų, sukvietėme juos 11 d. Šaulys parvažiavęs (10.II vakare) pranešė, jog „žingsnis“ reikia daryti susitarus visai Tarybai. Tam tikslui komisija iš 3 žmonių (aš, Šaulys ir Vailokaitis) šnekėjosi su Kairiu ir Biržiška (Vileišis nebuvo gavęs žinios, Narutavičius „purtosi“), pranešus jiems, kad Taryba sutinka su jų formule. Tik reikalauja, kad apie Seimą prierašas eitų konferencijos nutarimo pavidalu. Ligi šiol atsakymo iš jų neturime. Jie laukia Vileišio. O mes, bent kai kurie nariai nerimsta, kad visi, o vieno turi laukti. Pastatėme ultimatumą ligi rytojaus 1 val. dieną. Tuo tarpu jau Roppas iš Berlyno perspėja nedaryti „žingsnio“, esą viskas kuo geriausia. Vilioja! Ee! dabar ne taip lengva. Tik Smetona vis dar vokietukų uodegoje sukasi. Užgavėnėms Taryba sušaukė „blynams“ Komitetą, redakcijas ir kt. Buvo labai sotu, bet nuobodu. Kalbų tik vos dvi. Šaulys apie krizį, Dogelis apie sunky „Lietuvos gimdymą“. Paskui per naktį ligi 12 val. šokome „Tėvynės Sargo“ redakcijoje. O parėjęs rašiau straipsnį apie Ukrainos taiką! Eina posėdžiai ir t.t. Redakcijoje darbo vėl iki kaklo (Bugailiškiui išvažiavus). Cenzūra šėlsta vis pikta.

Ūpas apskritai — nežinios, bet tvirtas. Išstojusieji, matyti, reikalaus prezidiumo perrinkimo. ,Būtų ne pro šalį. Tik gaila nėra vieton Smetonos kito kokio „vidurinio“, tik ne tokio „vokiško“. Basanavičius išrodo kaip ir netinkamas, persenęs. Bet vienintelis.

Katalikai stropiai organizuojasi. Lietuva (jų programa) turi būti katalikiška, bet demokratinė.


Šaltinis: Petras Klimas. Dienoraštis 1915-1919. Čikaga, 1988, p. 223.