1918 m. vasario 14 d. | Įvairios žinios iš Lietuvos

Vijuolių (Šiaulių apskr.) sodžiuje pereitų metų gruodžio 8 d. motina su dukterimi užmušė tėvą Liudviką Gabrielaitį. Žmogžudes vokiečių valdžia suėmė ir kalėjiman pasodino. Laukiama dabar teismo.

Kaunas. Buhalterijos vakariniai kursai. Švento Kazimiero Draugijos bute prie Viešosios aikštės, Vilniaus Didėji gatvė nr 34 (Litzmanstrasse) atidaromi vasario 17 dieną vakariniai buhalterijos kursai.

Bus mokoma: 1) buhalterijos, 2)aritmetikos, 3) lietuvių kalbos, 4) vokiečių kalbos, 5) rašymo mašina, 6) gimnastikos, 7) tautinės muzikos.

Pamokos bus paprastomis dienomis vakarais nuo 7-9 val., sekmadieniais nuo 4-8 v. vakarą.

Norintieji mokytis gali užsirašyti kiekvienu laiku pas kursų vedėją Saliamoną Banaitį, Vilniaus Didėji gatvė nr 34 (Litzmanstrasse).


Saliamonas Banaitis.

Gasčiūnai (Šiaulių apskr.) Nuo karo audros žmonės čia mažiau nukentėję negu kur kitur. Jaunimas subruzdo darbuotis. 1916 metais labiau prasilavinusis jaunimas įkūrė <Lietuvos Kunigaikščio Vytauto> draugiją, kurios tikslas yra šviesti tamsesnis jaunimas. Draugijos knygyne buvo daugiau kaip 500 knygų. Narių skaičius vis augo. Pavydėjo mums net aplinkinių parapijų jaunimas. Tik vėliau draugijos nariai pradėjo skilti į dvi dali. Bet viena dalis vis dar tebesilaiko ir, kiek galėdama, darbuojasi, bešviesdama savo pavyzdžiu sušiurpėjusį jaunimą.

Joniškėlis. Mūsų kampelyje mokytojos Bičkūnaitės rūpesniu yra įkurta naujas draugijėlė <Kibirkštis>. Jos tikslas-rengti vakarėliai ir surinktais iš tokių vakarėlių pinigais šelpti pavargėliai ir šviesti jaunuomenė. Iš pirmiau buvusiųjų vakarėlių pelno jau yra įkurtas knygynėlis, iš kur kiekvienas, įmokėjęs 50 kap. metams, gali imti knygų pasiskaityti. Knygų knygyne yra daug ir įvairių. Išpradžių buvo nupirkta knygų už 100 rb., o paskui dar daug paaukojo kun. klebonas Liubšis ir kiti.

Nors tamsus buvo mūsų kampelis, bet dabar jau žmonės ima busti ir griebiasi knygos pasiskaityti.

Karolis Venislovas

Vijuolių (Šiaulių apskr.) sodžiuje pereitų metų gruodžio 8 d. motina su dukterimi užmušė tėvą Liudviką Gabrielaitį. Žmogžudes vokiečių valdžia suėmė ir kalėjiman pasodino. Laukiama dabar teismo.

P. Petriškis

Plungė (Telšių apskr.). Čia neseniai vienas vaikinas įkūrė šokių kursus. „Kursininkų“ užkarto privirto pustrečios dešimties ir lanko juos nuolatos. O vakarinių kursų, nors ir dažnai tenka girdėti nusiskundžiant, kad nesą kame prasilavinti suaugusiam jaunimui, nėra kam atidaryti. Kurių dalykas būtų tuo rūpintis, girdėti juokiantis: girdi Plungės jaunimas tik šokti taip uoliai imasi jau turįs tad kursus, taigi vakariniams kursams nebeliksią lankytojų.

Reiktų pirma patirti, o jau paskui teisti.

Bylekas


Šaltinis: Įvairios žinios iš Lietuvos (1918, vasario 12). Lietuvos aidas 20 (68), p. 3. [žiūrėta 2018.02.08]. Prieiga internete:

http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_66435_3