1918 m. kovo 14 d. | Sovietai sutinka su padarytąja taika

Laikraštis „Times“ praneša iš Petrapilės, kad pasak komunistų partijos nutarimo, bolševikų partija vadinsiantis kitu vardu. Partijos programą taipo jau pertaisysią; dabar ji įgysianti tarptautinę išvaizdą. Jos užduotis esanti – visur steigti respublikas, kuriose vadovaus sovietas, paskelbs beturčių diktatūrą ir ištrems turtininkus.

Laikraštis „Times“ praneša iš Petrapilės, kad pasak komunistų partijos nutarimo, bolševikų partija vadinsiantis kitu vardu. Partijos programą taipo jau pertaisysią; dabar ji įgysianti tarptautinę išvaizdą. Jos užduotis esanti – visur steigti respublikas, kuriose vadovaus sovietas, paskelbs beturčių diktatūrą ir ištrems turtininkus. Partijos dauguma nutarė patvirtinti Lietuvos Brastoje padarytąją taikos sutartį.

Iš 195 telegrafu užklaustų sovieto narių 110 asmenų reikalavo taikos.

Politikos maišatis Rusijoje.

Atsitraukusis tautos komisorius Trockis atvyko į Maskvą ir paskelbė, kad jis antradienyje kalbėsiąs ilgą kalbą ir išdėsiąs priežastis, dėl kurių jis esąs atsitraukęs. Tiesa, kad Trockis yra susikirtęs su Leninu. Trockis atsakymą už padarytąją taiką dabar nori suversti ant Lenino. Komisoriato vyriausybę perkelti Maskvon ruošiasi atsidėję. Šios savaitės gale ir Leninas kaksiąs Maskvon. Trockio pasekėjas Jurgis Čičerinas ant laikraščio „Pravda“ jau pradėjęs darbuotis. Trockio šalininkus valdininkus atstatė. Čičerinas ketvirtadieny su užsienio reikalų archyvu išsikraustysiąs į Maskvą. Vyriausybė stengiasi nutrėkti kilimą prieš revoliuciją, kurią stengiasi sukurstyti taikos priešai. Apsaugoti tautos komisoriams padidino raudonąją gvardiją. Vienas skyrius jau iškakęs Maskvon. Vyriausybė yra pasiryžusi griežtai malšinti visokius kurstymus ir paskelbė, kad uždrausią didžiąsias manifestacijas, kurias rengia Maskvoje, daryti per generalį sovietų susirinkimą.

Ir monarchistai pradedą atgyti. Maskvoje esanti susidariusi monarchistų komisija, kurią remią dvasininkai. Ji paskleidusi tūkstančius atsišaukimų, kuriais ragina gyventojus po taikos nusikratyti vidujus priešus, pavaryti bolševikus. Iš pastarųjų įvykių rusų gyventojai esą įsitikrinę, kad revoliucijos viešpatavimas neįvykinamas. Tiktai monarchinė valdžia tegalinti išgelbėti Rusiją nuo pražuvimo.


Šaltinis: Sovietai sutinka su padarytąja taika. (1918, Kovo 14). Dabartis (32), p. 1. [žiūrėta 2018-01-28] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23827&seqNr=1