1918 m. vasario 15 d. | Persenusios pažiūros

Gasčiūniečių jaunimas jau pradeda suprasti apšvietimo naudingumą, bet senieji dar tebėra tamsūs, kaip juoda naktis.

Vietinis klebonas labai norėjo čia įtaisyti namą mokyklai. Tuo tikslu jis buvo pasikvietęs visus savo parapijos kaimų rinktinius ir norėjo patarti jiems, kad jie susitarę pertaisytų į mokyklą buvusįjį grūdų sandėlį, kadangi, nesant mokyklai tinkamo buto, gasčiūniečiai galį šįmet pasilikti be mokyklos. Bet į susirinkimą atvyko vos penki vyrai, o kiti nė eiti nėjo, teisindamiesi, jog jiems tokių „prasimanymų nereikia“. – „Kam čia, girdi, dar namą mokyklai statyti. Mokykla galinti būti bent kur.“ Gasčiūniečių jaunimas jau pradeda suprasti apšvietimo naudingumą, bet senieji dar tebėra tamsūs, kaip juoda naktis.


Šaltinis: Persenusios pažiūros. (1918, Vasario 19). Dabartis (22), p. 3. [žiūrėta 2018-01-22] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23982&seqNr=3