1918 m. vasario 16 d. | Didžiosios žemės pasidalijimo peštynės

Bolševikų pasiuntinys Petrapilyje, Trockio draugas, Vorovski’s taip pasakęs vienam spaudos atstovui apie stovį Rusijoje: Jeigu mes greitu laiku nepadarysime tikros taikos, tai gali būti labai blogai. Dabartinė mūsų valdžia Petrapilyje virsta anarchija (netvarka) ir niekas negali pasakyti kaip reikėtų toje anarchijoje vairuoti.

Vokiečių santykiai su rusais

X Iš Berlyno rašo vasario 15 d.: Pasiųstąjai į Petrapilį vokiečių komisijai darbas vis sunkėja ir sunkėja. Vokiečių komisija negali tartis su tais žmonėmis, be kurių dabartinėse sąlygose negalima apsieiti, nes liaudies komisarai, ypačiai gi Trockis ir Leninas, sakosi esą užimti kitokiais svarbiais reikalais. Atsiranda tai vienokių tai kitokių priežasčių taryboms atidėlioti. Pastarosiomis dienomis atsitiko svarbus nesusipratimas dėl vokiečių karo ir civilinių belaisvių. Rusų valdžia buvo pažadėjusi tatai atitaisyti, bet po kelių dienų ji vėl atsisakė. Todėl dabar rimtai kyla klausimas, ar verta vokiečių komisijai dabartinėse sąlygose pasilikti Petrapilyje.

X Rusų valdžia mano dėl maisto sunkumo išsiųsti visus vokiečių belaisvius, kurie yra Petrapilyje į stovyklas Orenburgo gubernijoje. Dabar Rusijoje visos organizacijos yra blogai sutvarkytos tai tatai gabenimas galėtų būti labai pavojingas belaisviams; todėl esanti Petrapilyje vokiečių komisija griežtai protestavo prieš belaisvių išvežimą į Orenburgą.

Tvarkos ilgėjimos

<B. Z.> praneša iš Stokhomo: Bolševikų pasiuntinys Petrapilyje, Trockio draugas, Vorovski’s taip pasakęs vienam spaudos atstovui apie stovį Rusijoje: Jeigu mes greitu laiku nepadarysime tikros taikos, tai gali būti labai blogai. Dabartinė mūsų valdžia Petrapilyje virsta anarchija (netvarka) ir niekas negali pasakyti kaip reikėtų toje anarchijoje vairuoti. Rusijoje negali būti pažangos, kol nesugrįž ramybė ūkio ir prekybos dalykuose. Mūsų paleistieji kareiviai turi būtinai grįžti prie savo darbo. Didysis žemės padalijimo klausimas turi būti nuspręstas ligi sėjos, nes kitaip kils, be abejo, didžiausias sumišimas ir tarpusavio kovos. Prasidės peštynės ūkininkų tarpe, kurie su ginklais grįžta iš fronto namo.


Vaclavas Vorovskis.

Rusų kariuomenė pasitraukė iš Galicijos

Pasak <Germania>, austrai vėl užėmė tą Galicijos dalį, kurioje yra miestas Brody, buvusis ligi šiol rusų rankose. Rada išsiuntusi į Brody pasiuntinius austrų pasitikti.

Ukraina demobilizuojasi

Pasak laikraščių, Ukrainos Rada įsakė tuojau demobilizuoti (paleisti) kariuomenę. Rusų kareiviams įsakoma pasitraukti iš Ukrainos.

Dėl Cholmo krašto

<Vos. Ztg.> rašo iš Vienos: iš tikrų šaltinių pranešama, kad su Ukraina buvę galima susitaikinti tik atiduodant jai Cholmo kraštą. Tasai Ukrainos reikalavimas esą buvę galima išpildyti ir pritaikant pripažintąjį taikos tarybose tautų apsisprendimo dėsnį. Cholmas etnografijos žvilgsniu esąs maišytas kraštas, taip, jog negalima esą ir kalbėti, kad jis priklausytų Lenkijai. Toji linija, kuri sulyg taikos sutarties yra siena, buvusi parinkta dėl to, kad į rytus nuo tos linijos gyvena daugiausiai ukrainiečiai

Dėl Gudijos autonomijos

<Tagliche Rundschau> praneša iš Berno: Pasak „Bunds“ rusų korespondento, vėl susirinksianti kartą išskirstytoji gudų (baltarusių) Rada. Ji iškilmingai paskelbsianti Gudijos autonomiją jungtinės Rusijos respublikos sienose. Rada nustatysianti taip pat Gudijos sienas.

Anglijoje norima taikos

<Voss. Ztg.> praneša iš Rotterdamo: Londone per pastarąsias 8 dienas esą buvę didelių demonstracijų dėl taikos. Darbininkų kongresuose, kurie netrukus turi įvykti, būsią reikalaujama taikos.


Amerikos lietuvių dienraštis „Draugas“ (1918, vasario 1).


 

Šaltinis: Paskutinės žinios (1918, vasario 16). Lietuvos aidas 21 (69), p. 1. [žiūrėta 2018.02.10] Prieiga internete:

http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_66434_1