1918 m. vasario 16 d. | Galicijos ukrainiečių reikalavimai

Ukrainiečių laikraštis <Dilo> Lvove paskelbė Galicijos ukrainiečių reikalavimus, jau įduotus Austrijos valdžiai. Ukrainiečių nuomone, tik šiais pamatais esą galima išrišti rytų Galicijos klausimus. Šie <pamatai> šiaip maždaug skamba:

1) Austrijos valdžia turi paskelbti per tam tikrai įgaliotą instanciją, kad rytų Galicija kartu su Bukovinos vasaros vakarų  vaivadystės dalimi, pasilikdama sąryšyje su austrų-vengrų monarchija, tampa nauja savarankiška politios vienata (formacija).

2) Tuo pat laiku Austrijos valdžios įsakymu turi būti visai paleidžiami: Bukovinos siemas, o taip pat Galicijos ir Bukovinos Skyriai. Jų vieton turi būti paskirta kita administracinė komisija paleistųjų skyrių veikimo ribose. Jon turi įeiti 10 narių (tam skaičiuje 7 ukrainiečiai, kuriuos paskiria Austrijos parlamento ukrainiečių atstovai, 2 lenkų ir 1 žydas) – visi kiti šio krašto parlamento mandatai turi būti panaikinti.

3) Visose šio krašto įstaigose tuojau turi būti įvesta ukrainiečių kalba.

4) Tuo pat laiku turi būti paskirti (ukrainiečiai) šie valdininkai: ukrainų tautos administracijos šefas, vyriausiojo šalies teismo pirmininkas, sričių teismų pirmininkai, o taip pat minėtųjų teismų prokuratoriai, šalies mokyklų vice-pirmininkas (visas kitas šioje srityje vietas gali užimti ukrainiečiai tik atitinkant jų gyventojų skaičių), šalies iždo vice-pirmininkas, o taip pat šalies paštų, telegrafų geležinkelių, policijos ir kitų institucijų direktoriai ir t.t.

Lenkų valdininkų skaičius turi būti sumažintas atitinkant gyventojų tautybę (atmetus žydų skaičių).

5) Lvove turi būti atidarytas ukrainiečių universitetas ir panaikinti įstatai, kurie varžo ukrainiečių mokyklas.

6) Aukščiau minėtoji administracinė komisija per tris mėnesius turi išdirbti įstatus, sulig kuriais būtų išrinktas ir sušauktas šioje Austrijos provincijoje ukrainiečių seimas.

7) Galicijos ir Bukovinos ukrainiečių ūkio ir prekybos sąjungoms, o taip apt kredito įstaigoms tuojau turi būti leista tarpininkauti tarp Ukrainų respublikos ir austų-vengrų monarchijos.

Galicijos teritorijos padalijimas, 1772-1918 m.


 

Šaltinis: Galicijos ukrainiečių reikalavimai (1918, vasario 16). Lietuvos aidas 21 (69), p. 3. [žiūrėta 2018.02.10]. Prieiga internete:

http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_66434_3