1918 m. vasario 16 d. | Petras Klimas | Dienoraštis: Taryba paskelbė vienu balsu Lietuvos nepriklausomybę

Šiandien 12 — 3 val. dieną Lietuvos Komiteto bute Didžioji gatvė 30-2, mažam kambary susikimšusi Taryba „paskelbė vienu balsu Lietuvos nepriklausomybę. Tai yra susijungusios Tarybos vaisius. Tai yra ir pamatinės reikšmės aktas Lietuvos istorijoje.

Šiandien 12 — 3 val. dieną Lietuvos Komiteto bute Didžioji gatvė 30-2, mažam kambary susikimšusi Taryba „paskelbė vienu balsu Lietuvos nepriklausomybę. Tai yra susijungusios Tarybos vaisius. Tai yra ir pamatinės reikšmės aktas Lietuvos istorijoje.

Tą pačią dieną po pasirašymo proklamacijos teko išrišti prezidiumo krizis. Išstačius kandidatus, tik vienas Smetona vėl beliko. Šaulys ir Basanavičius atsisakė. Kad Smetoną vis tik parėmė. Prieš jį balsavo vien kairieji ir Stulginskis. Vadinasi, buvo išrinktas 13 balsų. Ypatingas apsireiškimas! Vakar žmogus pats pasisakė, jog esąs priešingas Tarybos daugumos nusistatymui ir kad pirmininkas turi turėti daugumos atspirties — šiandien jis vėl sutinka užimti pirmininko vietą. Vileišis neišrado kitokio pateisinimo, kaip kad tą, jog Smetona paėmė didelį naują butą Jurgio prospekte ir, žinoma, nebūdamas pirmininkas, turėtų vėl grįžti į seną kuklesnę lindynę. .. Savotiški „politikos“ faktoriai! Smetoną išrinkus pirmininku, „kairieji“, naujai įstojusieji, pasijuto tarytum „apgauti“. Narutavičius tiesiog pabėgo. Kiti griežtai atsisakė dalyvauti prezidiume. Aš taip pat. Katalikai išstatė tik vieną savo kandidatą kun. Staugaitį. Kiti atsisakė. Į sekretariatą todėl visai nesusirado žmonių, išėmus vieną Šerną. Smetona jaučiasi, matyti, kaip už ausų tempiamas.

Tą pačią dieną 5-6 val. vakaro Šaulys Tarybos nutarimą pranešė užsienio reikalų ministerijos atstovui ir prašė leisti paskelbti laikraščiuose. Vakare nuo 6 val. buvo paskutinis posėdis (6 sesijoje). Aptarėme instrukcijas delegacijai j Berlyną. Buvo ir kitų klausimų.


Šaltinis: Petras Klimas.  Dienoraštis 1915-1919. Čikaga, 1988, p. 224-225.