1918 m. vasario 16 d. | Žinios iš Lietuvos

Vokiečiams užėjus, žydai paėmė į savo rankas visą pirklybą, ypatingai sėmenis ir linus. Supirkinėdami pusdykiai jie žymiai pralobo. Dabar pradėjo supirkinėti ir du vietinių lietuvių, kad sutrukgdžius tą žmonių naudojimą. Lietuvių sankrovų tik viena tėra. Ten regėjęs.

Vilniuje. 

Med. d-ras Pranas Mažylis, sugrįžęs iš Krokuvos į tėviškę ir apsilankęs Vilniuje, ketina susikurti Panevėžyje ir ten gydytojauti.

Mūsų mokyklos

Pušalotas (Šiaulių apskr.). Čia buvos mėginama surengti viešas lietuvių vakarėlis, bet nepasisekė.

Prie vietinės mokyklos antrą Kalėdų dieną buvo įrengta vaikams eglelė, kuri pavyko gana gerai. Tik tas nemalonu, kad už iėjimą vakarėlin buvo imami pinigai, o vaikams nebuvo duota jokių dovanėlių, kaip kitur kad daroma.  B. Jurgis

Mūsų draugijos

Žeimelio (Joniškio apskr.) apylinkėse mūšių nebuvo ir todėl vietos gyventojai nenukentėjo.

Žeimelis guli ties Kuršo siena, ir yra kiek aplatvėjęs. Ypatingai tat žymu šiaurinėse apylinkėse. Žeimelyje gyvena daugiau per 500 žmonių. Didžiuma lietuviai. Prieš karą jame buvo Taupomoji Skolinamoji draugija ir Vartotojų draugija. Vokiečiams užėjus, buvo pradėjus gyvuoti Vartotojų draugija, bet dabar  sustojo dirbusi dėlei prekių trūkumo. Vokiečiams užėjus, žydai paėmė į savo rankas visą pirklybą, ypatingai sėmenis ir linus. Supirkinėdami pusdykiai jie žymiai pralobo. Dabar pradėjo supirkinėti ir du vietinių lietuvių, kad sutrukgdžius tą žmonių naudojimą. Lietuvių sankrovų tik viena tėra. Ten regėjęs.

Virbalis (Vilkaviškio apskr.). Sausio 27 d. miesto mokyklos bute įvyko  <Žiburio> skyriaus steigiamasis susirinkimas, Žmonių susirinkiman, nežiūrint blogų kelių, atvyko daug. Iš kalbų paaiškėjo, kad mūsų apylinkėje trūksta mokyklų, vakarinių kursų suaugusiems, Virbalyje knygyno, elgetnamio ir prieglaudos vaikams. Susirinkimo nutarta pavesti Valdybai, kad ji pati, arba įsteigus tam tikrą komitetą, stengtųsi šiuos sumanymus vykdinti.

Mūsų tetras

Kretinga. Sausio 6 d. vietinių lietuvių inteligentų būrelis surengė čia lietuvių vakarą. Artistai mėgėjai suvaidino 4 aktų dramą <Kristaus Užgimimas>, su tautinėmis dainomis ir deklamacijomis. Vakaras pasisekė kuopuikiausiai. Publika rimtų pasilinksminimų ištroškusi veržte veržėsi vakaran, kad net vietos nebeteko: teko tris kartus kartoti vaidinimas. Ypatingai pasižymėjo savo darbštumu vakaro įrengime p-lė Šaulevičaitė.

Apskritai imant, visi artistai atliko savo roles gerai. Reikia pripažinti, kad kaip rengėjai, taip ir artistai mėgėjai už taip smagaus vakaro įrengimą užsipelnė visuomenės padėką. Grynas pelnas 92 mrk. bus padalintas neturtingiems mokyklos mokiniams. Dėdė Antanas.

 


 

Šaltinis: Žinios iš Lietuvos (1918, vasario 16). Lietuvos aidas 21 (69), p. 3. [žiūrėta 2018.02.10]. Prieiga internete:

http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_66434_3